Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 29.05.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


Przedmiot interpelacji:
czy w świetle przepisów prawa członkiem rady nadzorczej spółki, której w 100% właścicielem jest Gmina Miasto Płock może być Skarbnik Miasta?

Uzasadnienie
Pan Wojciech Ostrowski został powołany przez Prezydenta na funkcję Skarbnika Miasta Płocka, jednocześnie zasiada w radzie nadzorczej miejskiej spółki – Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Spółka buduje obiekty, m.in. przedszkola, które później wynajmowane są Gminie. W związku z powyższym Spółka świadczy na rzecz Gminy usługę pobiera za nią opłaty – czynsz. Wysokość stawek czynszowych negocjowana jest na linii Skarbnik Miasta – zarząd Spółki. Czy w związku z powyższym pozostawanie Pana Skarbnika w radzie nadzorczej spółki, z którą Gmina negocjuje stawki nie powoduje istotnego konfliktu interesów?
Nie bez znaczenia pozostają także pewne uregulowania prawne, szczególnie w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43), w art. 10a ust. 5, który jasno precyzuje, iż do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).
Przywołany zapis ustawy precyzuje kto nie może zostać powołany na członka rady nadzorczej, gdy jedynym udziałowcem, w tym przypadku jest Gmina Miasto Płock.
Art. 13.
1. Do czasu gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki, członkowie rady nadzorczej tej spółki nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
2)25) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,
3)25) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2.26) Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych,
z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.
3. Zakaz pozostawania w stosunku pracy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji nie
dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników.
4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
Wnioski:
W przedstawionym wyżej przypadku, Skarbnik Gminy Miasta Płock pozostając sekretarzem Rady Nadzorczej Spółki Inwestycje Miejskie, w której Miasto Płock jest 100% udziałowcem w sposób oczywisty narusza zapisy ustawy mówiące o wykluczeniu stronniczości lub interesowności. Wnioskuję do Prezydenta Miasta Płocka o podjęcie działań, które wyeliminują powstałą nieprawidłowość.

 

/-/ Wioletta Kulpa
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2015-05-29 / 453
data publikacji: 
środa, 03 czerwca 2015, godz. 11:00
ostatnia zmiana: 
środa, 03 czerwca 2015, godz. 11:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
55 217 615

Stopka