Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE Nr 635/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 23 maja 2007r.

w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia położonej w Płocku przy ul. Miodowej oraz powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087 Nr 169 poz. 1420 Nr 175 poz. 1459 z Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. 207 poz. 2108) i Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 437/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Miodowej - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

1. Z zasobu Gminy Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną garażem położoną w Płocku przy ul. Miodowej zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

L.p. : 1
dz. nr : 894
pow. w m2 : 19
KW : 55804
przeznaczenie w p.z.p. : Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szacunkowa wartość nieruchomości w zł. : 10.583,00
cena wywoławcza nieruchomości w zł. : 11.000,00

2.Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.) upływa w dniu 05 lipca 2007 r.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka na okres 21 dni.
Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.§ 3.


Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem oznacz. nr ewidencyjnym działki 894 o pow. 19 m2 położonej w Płocku przy ul. Miodowej w składzie:

1. Przewodniczący - Mariusz Pakulski

2. Z-ca Przewodniczącego - Dariusz Dobosz

3. Członek - Barbara Udałow

4. Członek - Dorota Zgorzelska

5.Członek - Beata Łapiak

6. Członek - Mariola Borowska


§ 4


Termin i godzinę przetargu ustali Przewodniczący Komisji Przetargowej.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 635/07 z dnia 23 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 08:37
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 maja 2007, godz. 08:37 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 605

Stopka