Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

 

Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczących utrzymania czystości, koszenia i wygrabiania trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Płocka.

Zgłoszenia i uwagi dotyczą utrzymania porządku i czystości wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenia akcji zimowej w pasach drogowych ulic oraz terenów stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa, tj.:
- utrzymania czystości chodników, placów, pasaży, parków (Plac Obrońców Warszawa, Stary Rynek, Plac Narutowicza, okolice Katedry, Plac Dąbrowskiego, Aleja Spacerowa, Aleja Pawła Nowaka, Pasaż Roguckiego, Pasaż Paderewskiego, Pasaż Kutrzeby, Plac Jurgensa, Pasaż Vuka Karadzica, Lasek Brzozowy – Podolszyce Południe, Park Północny, itp.),
- zamiatania chodników oraz zamiatania na mokro kurzu i piasku z jezdni,
- ręcznego i mechanicznego oczyszczania pasów przykrawężnikowych,
- likwidacji dzikich wysypisk,
- opróżniania śmietniczek,
- usuwania śliskości na chodnikach, przejściach dla pieszych, ścieżkach rowerowych i parkingach (poza pasami drogowymi ulic) – odśnieżanie i posypywanie piaskiem,
- utrzymania czystości i prowadzenia akcji zimowej na przystankach, zatokach i pętlach autobusowych,
- utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenia akcji zimowej w granicach Strefy Płatnego Parkowania,
- koszenia i wygrabiania trawników (z wyjątkiem parków i skwerów).

Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, na wysokości danej nieruchomości – należy do właściciela nieruchomości (nie ma tego obowiązku, jeżeli na tym chodniku, na wysokości danej nieruchomości dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie w Strefie Płatnego Parowania). Wykonywanie w/w obowiązków na terenie budowy należy do kierownika budowy. Tereny przystanków autobusowych oraz pozostałe chodniki na terenie miasta oczyszczane i odśnieżane są przez firmy działające na zlecenie Gminy – Miasto Płock.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: pisemne zgłoszenie wolne od opłat

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy, realizacja interwencji poprzez zlecenie wykonania prac w terenie właściwemu podmiotowi

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Spraw Komunalnych, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko d/s estetyzacji, pok. E-30.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439);
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawy wykonywania usług dotyczących  utrzymania czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Płocka;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 03 września 2020, godz. 09:52 -> historia zmian  (42)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 955

Stopka