Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.  WGD - 01.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276 z późn.zm.) właściciele lub władający zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.

NIEZBEDNY FORMULARZ:

wniosek - dane przedmiotowe
wniosek - dane podmiotowe (osoby fizyczne)
wniosek - dane podmiotowe (osoby prawne)
wniosek - dane wnioskodawców (wypełniany w przypadku, gdy wniosek składa więcej niż jedna osoba)
 - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10, 11.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty będące podstawą zmian w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków określone zostały w art. 22 i 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276), w szczególności są to: akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy z ksiąg wieczystych (oryginały lub odpisy dokumentów), odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz akty normatywne i dane wynikające z publicznych ewidencji i rejestrów.
Informacja o wymaganych dokumentach do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Wprowadzenie zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku lub  zgłoszenia (wykonane czynnością materialno-techniczną) nie podlega opłacie.

Kwota 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji w przypadku, gdy aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona na wniosek lub zgłoszenie w drodze decyzji administracyjnej (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja dotycząca aktualizacji lub o odmowie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, od opłaty tej zwolnione są decyzje dotyczące umorzenia postępowania).
Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

Płatność za wydanie decyzji oraz ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury (w tym odpisu, wypisu lub kopii) należy uregulować:

  • w kasie Urzędu Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej 3 I piętro, pok. 132
  • bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
  • za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10,11.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

• aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej – niezwłocznie, do 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmiany
• aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze decyzji administracyjnej – według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
    • zawiadomienie o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków w formie papierowej lub elektronicznej (po wypełnieniu oświadczenia) lub
    • decyzja administracyjna

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków odbywa się w drodze decyzji Prezydenta Miasta Płocka, na którą służy stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10,11
    • pocztą tradycyjną

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10,11
    • pocztą tradycyjną
    • pocztą elektroniczną (w przypadku zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych, po wypełnieniu oświadczenia we wniosku)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

•Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

  
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 sierpnia 2020, godz. 12:24 -> historia zmian  (36)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 413

Stopka