Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.

 

 

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/pozwolenia-zezwolenia-i-licencje/wydawanie-zezwolen-upowazniajacych-do-wjazdu-i-poruszania-sie-na-terenie-miasta-dla-pojazdow-o

Wydawanie i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton na terenie Gminy-Miasto Płock.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia;
2. dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz, np. list przewozowy, aktualne umowy bądź inne dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu do strefy ograniczeń;
3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców;
4. kopię dowodu/ów rejestracyjnego/ych – nie dotyczy identyfikatorów na okaziciela.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: W kasie Urzędu Miasta (I piętro pokój 132, wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929. Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Do 1 miesiąca lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2294).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Po rozpatrzeniu złożonego wniosku organ wydający może:
- wydać zezwolenie
- odmówić wydania zezwolenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub poprzez złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8. 

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW: Drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09- 400 Płock, pok. D-1, ul. Zduńska 3.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tel. 24 367 08 32, pok. D-1, ul. Zduńska 3.

NFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.);
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729);
3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.);
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).
5. zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 423/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

UWAGI:
Procedura dotyczy:
1. pojazdów przewożących towary niebezpieczne poruszających się po strefie ograniczeń na terenie Gminy-Miasto Płock – MAPA;
2. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton  poruszających się po strefie ograniczeń na terenie Gminy-Miasto Płock – MAPA.
Procedura nie dotyczy:
1. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
2. pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe, modernizacyjne lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

GODZINY PRACY URZĘDU: Poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.  
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
data publikacji: 
środa, 25 marca 2015, godz. 13:25
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 12:52 -> historia zmian  (30)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 447

Stopka