Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 279/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Płock - Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku  umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z następujących obiektów:
1)nieruchomości przy Placu Dąbrowskiego (Sala Sportowa oraz administracja jednostki) oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2008 roku – 6.000,00  (sześć tysięcy) złotych,
b)w 2009 roku – 3.000,00 (trzy tysiące) złotych,
2)  Pływalni Miejskiej  „Jagiellonka” oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2008 roku – 100.000,00 (sto tysięcy) złotych,
b)w 2009 roku – 85.000,00 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok: dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku oraz Budżet Miasta Płocka na 2009 rok.
§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych umów na okres przekraczający rok budżetowy konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania oraz okres na jaki mają być zaciągane. Umowy, o których mowa powyżej są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków z obiektów jednostki. Łączne zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: 106.000,00 zł. - w 2008 roku oraz  88.000,00 zł. - w 2009 roku. Źródłem finansowania ww. zadań w 2008 roku jest bieżący plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, natomiast źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania w roku 2009 są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 279/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku
data publikacji: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:29
ostatnia zmiana: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:29 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 747

Stopka