Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1960/16

Zarządzenie Nr 1946/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 czerwca 2004r.


w sprawie:  upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z realizacją zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r.) oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok zarządzam, co następuje:

§ 1


Upoważnić Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do przeprowadzenia, według zasad i trybów przewidzianych w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych, wszelkich czynności związanych z realizacją zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok, tj. :
  zakup kserokopiarki,
  zakupy związane z budową sieci teleinformatycznej,
  zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

§ 2


Określić źródło finansowania: dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: 78/WZS/I/G  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne oraz dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: 109/WZS/I/G  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne - zakupy inwestycyjne,  Budżet Miasta Płocka na 2004r.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4


Traci moc Zarządzenie Nr 1423/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1946/04 z dnia 08 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 11:14
ostatnia zmiana: 
wtorek, 15 czerwca 2004, godz. 11:14 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 636

Stopka