Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR  17  /2017
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE


WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura


Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) realizacja zadań z katalogu zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków, wyszczególnionych w art. 91 ust. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446 ze zm.), a mianowicie:
a) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
b) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;
c) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
d) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
e) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
f) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.
2) wykonywanie zadań zleconych z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie zgodnie z porozumieniem Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  ze zm.
3) sprawowanie nadzoru konserwatorskiego dla działalności inwestycyjnej na obiektach zabytkowych  lub w ich otoczeniu, jak również w strefach ochrony konserwatorskiej oraz uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli:
-  współpraca w programowaniu rewitalizacji Starego Miasta,
-  prowadzenie gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta Płocka,
-  opiniowanie działalności inwestycyjnej w obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
-  monitorowanie stanu technicznego obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, a w szczególności: architektura i urbanistyka, historia sztuki, historia, etnografia/etnologia, zabytkoznawstwo – ochrona zabytków,  muzealnictwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
6. koncepcja funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków;
7. staż pracy co najmniej 5 lat w zawodzie  w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, 4 lata w administracji publicznej oraz posiadane doświadczenie w kierowaniu zespołem lub doświadczenie w koordynowaniu zadań lub innych pracowników.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
-  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm. ),
- z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778),
- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) w aspekcie ochrony zabytków.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca biurowa i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie – dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r.  poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. koncepcja funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 29 czerwca 2017 roku Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
Al. J. Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Miejski Konserwator Zabytków – Kierownik Biura
data publikacji: 
poniedziałek, 19 czerwca 2017, godz. 15:37
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 czerwca 2017, godz. 10:46 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 220

Stopka