Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 596/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 2007 r.


Wnioski końcowe
1.Przeprowadzone:
1)Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998- 2005 obejmująca:
analizę zasięgów i treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących w trakcie opracowania, posiadających uchwałę o przystąpieniu do sporządzania – bez rozpoczętej  procedury),
analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
analizę zgłoszonych wniosków;
2)Ocena aktualności obowiązującego studium obejmująca:
oceną zgodności problematyki i procedury formalno – prawnej studium
z 1998 r. z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.,
ocenę zgodności studium z obowiązującymi planami w zakresie wiodącej funkcji i podstawowego układu drogowego oraz koncepcjami projektowanych obwodnic Płocka,
 upoważniają do sformułowania następujących wniosków:
w świetle zaistniałych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (plany, decyzje, wnioski, koncepcje) oraz wymogów dotyczących zawartości tego typu opracowania wg obowiązujących przepisów, studium z 1998 r. całkowicie straciło aktualność,
zakres koniecznych do wprowadzenia zmian będzie bardzo znaczący
i będzie m.in. obejmował:
aktualne uwarunkowania,
weryfikację przeznaczenia terenów,
weryfikację podstawowego układu drogowego,
uwzględnienie nowych dodatkowych elementów wynikających
z obowiązujących przepisów,
powyższe w praktyce będzie skutkowało całkowicie nową realizacją dokumentu.
2.Uznaje się, ze szczególną uwagą powinny być traktowane w nowym zapisie STUDIUM następujące kwestie:
1)formalne zastosowanie zapisu do wymogów art. 10 cyt. ustawy;
2)zakres wpływu ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” na treści STUDIUM;
3)weryfikacja oraz wskazanie obszarów , dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; zawarty w niniejszym  opracowaniu wieloletni program sporządzania mpzp winien stanowić materiał wejściowy;
4)określenie wpływu i współzależności elementów stykowych pomiędzy funkcjami i zagospodarowaniem Płocka a rozpoczętymi procesami inwestycyjnymi na terenach gmin ościennych;
5)określenie wskaźników zagospodarowania i użytkowania terenów przewidzianych do nowego zagospodarowania;
6)rozszerzenie zapisów (przydatnych dla samorządowej bieżącej polityki realizacyjnej z zakresu gospodarki przestrzennej) a dotyczących wyodrębnionych w STUDIUM obszarów:
a)wymagających różnych form i zakresu rehabilitacji,
b)ochrony konserwatorskiej, wyłączonych z zabudowy,
c)lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2,
d)zamkniętych,
e)lokalizacji inwestycji celu publicznego głównie o znaczeniu ponadlokalnym, przestrzeni publicznych;
7)określenie przebiegu obwodnic układu drogowego w nawiązaniu do posiadanych koncepcji: zewnętrznej obwodnicy (północno – zachodnia obwodnica, północna obwodnica, trasa mostowa) w powiązaniu
z przeprawami mostowymi oraz tzw. wewnętrznej obwodnicy miasta fragmentarycznie istniejącej a fragmentarycznie ustalonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
8)weryfikacja funkcji wiodącej poszczególnych terenów z uwzględnieniem ustaleń obowiązujących i będących w trakcie opracowania planów,
z uwzględnieniem strefowo – pasmowego układu miasta  powiązanego
z komunikacyjnymi obwodnicami.
3.Aktualizacja – zmian studium winna nastąpić niezwłocznie, zwłaszcza w świetle art. 20 ust. 1 ustawy, który mówi, że „...plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium”; brak aktualnego studium będzie skutkował niemożnością uchwalenia planów zawierających ustalenia wynikające z dziś występujących uwarunkowań, a nieuwzględnionych w studium.
4.Opracowanie zmiany studium wymaga przeprowadzenia wymaganej procedury,
a w tym (w pierwszym rzędzie) ustosunkowania się do przeprowadzonej oceny studium z 1998 r. oraz zebrania aktualnych wniosków do studium ze strony instytucji i osób fizycznych.
5.Dla planów będących w trakcie opracowania niezgodnych z obowiązującym studium, dla umożliwienia dokończenia ich procedury konieczne jest skoordynowanie ich treści z podejmowaną zmianą studium.
Podsumowanie:
Stwierdza się, ze wykonane opracowanie dotyczące Płocka „Analiza zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998 – 2005” zawiera kompleksową ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka uchwalonego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 r. i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, może być przedstawione Radzie Miasta Płocka jako realizacja obowiązku określonego w art. 32, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami).
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik do Zarządzenia Nr 596/07
data publikacji: 
poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 08:13
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 08:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 569

Stopka