Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 116/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz.1072), art. 5c pkt 1, art. 7a ust.2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015 r. poz.357), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:    

    

§ 1

1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego 

z dniem 1 września 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 6 w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 4.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dokumenty określone 

w art. 7a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. zgodę rady pedagogicznej na utworzenie oddziału międzynarodowego, dokument zawierający zgodę zagranicznej instytucji edukacyjnej na przystąpienie szkoły do nauczania zgodnego z programem ustalonym przez tę instytucję, opinię kuratora oświaty zawierającą ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, zobowiązanie organu prowadzącego do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   Przewodniczący

 Rady Miasta Płocka

 

 

   Artur Jaroszewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 116/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:52
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 09:52 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 738

Stopka