Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XLIX- 28-06-2018

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /49, 4 KB plik: /49, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 
Wyniki głosowań XLIX   plik: pdf, 11184 KB plik: pdf, 11184 KB

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XLIX Sesja Rady Miasta Płocka.


Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie Dyplomu i Medalu Honorowego Obywatela Miasta Płocka nadanego Panu Konradowi Karolowi Jaskóle.
3) Wręczenie medalu Laude Probus Panu Jackowi Kruszewskiemu.
4) Wręczenie medalu Laude Probus Panu Tomaszowi Marcowi.
5) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6) Omówienie planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie oraz perspektyw rozwoju linii kolejowej łączącej Płock z lotniskiem.
7) Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2017 rok.
8) Zapoznanie się ze stanem przygotowań wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych w okresie wakacji.
9) Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2017/2018. Plany, cele i założenia na sezon
2018/2019.
10) Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka.
11) Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019, przyjętego uchwałą
Rady Miasta Płocka nr 225/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r.
12) Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z 21.05.2018 roku.
13) Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka z 24.05.2018 roku.
14) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 rok (druk nr
805):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok,
2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 rok (druk nr 806):
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2017 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 830),
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 831),
5. zmieniająca uchwałę Nr 7/II/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 812),
6. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 813),
7. ustalenia wysokości i zasad wnoszenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock (druk nr 814),
8. zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock (druk nr 815),
9. zmiany Statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku (druk nr 816),
10. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej (obr.8) (druk nr 817),
11. zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019 (druk nr 818),
12. uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Stepowej w Nowym Gulczewie, gmina Słupno – etap I od ulicy Rogozińskiej do ul. Zagłoby, etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy”, w zakresie umocnienia dna i brzegów rzeki Rosicy na działce nr ewid. 3690/3 (obręb 1) wchodzącej w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy (druk nr 819),
13. zmiany uchwały Nr 647/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 820),
14. zmiany uchwały Nr 747/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Płock w roku 2018” (druk nr 821),
15. określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 822),
16. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 823),
17. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020” (druk nr 824),
18. przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku (druk nr 825),
19. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka (druk nr 826),
20. przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, dotyczącego wpisania do programu „Mosty dla regionów” budowy nowej oraz remontu istniejącej przeprawy mostowej w Płocku (druk nr 827),
21. uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie koniecznej wycinki drzew na działce nr ewid. 535/4 (obręb 3) wchodzącej w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy (druk nr 828),
22. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 829),
23. skargi Państwa Ewy i Romana Kopcińskich z dnia 06.04.2018 r. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską (druk nr 810),
24. skargi Pani Ewy Kopcińskiej z dnia 14.04.2018 r. na Dyrektora i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 811).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
15) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
16) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
17) Interpelacje i zapytania radnych.
18) Odpowiedzi na interpelacje.
19) Sprawy różne.
20) Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XLIX- 28-06-2018
data publikacji: 
czwartek, 21 czerwca 2018, godz. 10:01
ostatnia zmiana: 
czwartek, 21 czerwca 2018, godz. 10:03 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 918

Stopka