Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 691/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego do apelacji łódzkiej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z § 22 ust. 5 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753 i Nr 145, poz. 4427) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego do apelacji łódzkiej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

 


Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego do apelacji łódzkiej

Na mocy aktualnie obowiązującego § 5 ust. 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ustalony został obszar właściwości obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku, Warszawie i Warszawa – Praga w Warszawie.
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9 wskazanego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości obszar właściwości Sądu Okręgowego w Płocku – funkcjonującego w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie – obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie.
 Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego przedmiotowe rozporządzenie. Zgodnie z założeniami projektu Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało przeniesienie Sądu Okręgowego w Płocku z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie do właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Jednocześnie projekt zakłada pozostawienie spraw gospodarczych z obszaru Sądu Okręgowego w Płocku we właściwości Sądu Okręgowego  dla Warszawy – Pragi w Warszawie, a więc we właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 Proponowane zmiany zostały negatywnie zaopiniowane przez środowiska prawnicze z północnego Mazowsza oraz z Płocka.
 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku w dniu 7 kwietnia 2010 roku podjęło uchwałę, w której wyraziło zdecydowanie negatywną opinię w zakresie proponowanych zmian przedstawionych w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Przedmiotowa negatywna opinia została podzielona przez Prezesów Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku.
 Podobne stanowisko zajęła Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku – organ adwokackiego samorządu zawodowego północnego Mazowsza, jak również płockie środowisko radców prawnych, które działa w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
 Rada Miasta Płocka za zasadne uznaje argumenty zaprezentowane przez środowiska prawnicze, które podkreślają, iż proponowane zmiany kłócą się z historycznymi, geograficznymi i organizacyjnymi związkami okręgu płockiego – jako części Mazowsza – z Warszawą oraz budzą zastrzeżenia z punktu widzenia dobra państwa i uzasadnionego interesu jego obywateli, w szczególności w zakresie dostępności obywateli do sądu. Wprowadzenie zmian zburzyłoby naturalny i utrwalony mentalnie związek Płocka oraz innych miast północnego Mazowsza z Warszawą. Środowiska prawnicze wskazały również za bardzo niekorzystne wprowadzenie dychotomii w schemacie organizacyjnym władzy sądowniczej, która wiązałaby się z planowanym pozostawieniem spraw gospodarczych z obszaru Sądu Okręgowego w Płocku we właściwości Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie, a więc we właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie – pomimo dokonania planowanych zmian. Planowany podział na obszary właściwości sądów apelacyjnych nie przystawałby również do podziału terytorialnego państwa oraz do podziału właściwości sądów administracyjnych, zgodnie z którym obszar województwa mazowieckiego należy do właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 Podkreślenia wymagają również związki prawniczych samorządów zawodowych  północnego Mazowsza z Warszawą. Płoccy radcowie prawni są członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, co w naturalny sposób wiąże się również z funkcjonowaniem Sądu Okręgowego w Płocku w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Płocka pragnie wyrazić swe zaniepokojenie planowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami oraz podzielić negatywną ocenę projektowanych zmian zaprezentowaną przez środowiska prawnicze.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 691/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
data publikacji: 
czwartek, 29 kwietnia 2010, godz. 16:54
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 kwietnia 2010, godz. 16:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 643

Stopka