Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o treści określonej w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej   z dokonaniem wpisu do rejestru, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy.
  4. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.


WYSOKOŚĆ OPŁATY:  
1. Opłata skarbowa od dokonania wpisu: 50 zł.

Uwaga: Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Referatu Podatków i Opłat (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro , pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
50,00 zł opłata skarbowa od dokonania wpisu zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-4, parter, bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu w rejestrze działalności regulowanej, zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia wskazanego w art. 9i lub 9j.
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;                                                      
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 9c ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010).

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
data publikacji: 
poniedziałek, 27 lipca 2015, godz. 11:57
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 marca 2020, godz. 12:23 -> historia zmian  (22)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 431

Stopka