Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien zawierać:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o treści określonej w art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej   z dokonaniem wpisu do rejestru, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy.
  4. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.


WYSOKOŚĆ OPŁATY:  
1. Opłata skarbowa od dokonania wpisu: 50 zł.

Uwaga: Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Referatu Podatków i Opłat (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro , pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
50,00 zł opłata skarbowa od dokonania wpisu zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-4, parter, bud. E.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu w rejestrze działalności regulowanej, zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia wskazanego w art. 9i lub 9j.
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;                                                      
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 9c ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010).

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
data publikacji: 
poniedziałek, 27 lipca 2015, godz. 11:57
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 marca 2020, godz. 12:23 -> historia zmian  (22)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 983

Stopka