Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 w miesiącu lipcu i sierpniu 2016r. odbywać się będą w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
czwartek 8.30 – 17.30
piątek 8.30 – 15.30

Powyższe wynika z Zarządzenia Nr 2130/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia godzin przyjęć klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w miesiącu lipcu i sierpniu 2016r.

DODATKI MIESZKANIOWE.  OSO-01.

 

UWAGA:

Od 1 września 2016 r. dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
 
Nie zmieni się natomiast miejsce załatwiania formalności. Tak jak dotychczas, będzie to się odbywać w budynku przy placu Dąbrowskiego 4.
 
Wypłata świadczeń odbywać się będzie w terminie od 5 do 7 dnia każdego miesiąca w kasach banku PKO BP w godzinach urzędowania oddziałów i agencji PKO BP na terenie całego kraju.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. Nr 4;
2. Deklaracja o wysokości dochodów do pobrania w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. Nr 4.

Uwaga: Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy  spełnić jednocześnie kryteria dotyczące tytułu prawnego, wysokości dochodu i powierzchni mieszkania , o których mowa w części informującej o podstawie prawnej usługi – dodatki mieszkaniowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- rachunek za wodę  za bieżący miesiąc lub płatny w danym miesiącu,
- w przypadku braku ciepłej wody, centralnego ogrzewania lu gazu przewodowego rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy od wybranego przez wnioskodawcę sprzedawcy energii elektrycznej,
- właściciele domów jednorodzinnych – zaświadczenie z Referatu Administracji   Architektoniczno - Budowlanej Urzędu Miasta Płocka lub oświadczenie wnioskodawcy o powierzchni domu i jego wyposażeniu technicznym,
- informacja o wysokości wydatków mieszkaniowych (czynsz, opłata za co, opłata za śmieci, windę i inne składniki wynikające z eksploatacji) obowiązująca w miesiącu składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- dokumenty potwierdzające  dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, tj.:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto  uzyskanych w okresie poprzednich trzech miesięcy z zaznaczeniem odliczenia kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe,
- zaświadczenia  lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłków rodzinnych, chorobowych, rehabilitacyjnych, zasiłków dla bezrobotnych, dodatków pielęgnacyjnych, stypendiów i innych informujące o wysokości uzyskanych świadczeń za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek ,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą  : decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, PIT świadczący o wysokości przychodów, wydruki z kas fiskalnych itp.,
- osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych - zaświadczenie o trybie nauki,
- osoby o niskich dochodach - decyzje lub zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zasiłkach okresowych czy celowych,
- w przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.
- w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności (Płock, ul. Wolskiego),
- osoby wynajmujące mieszkanie lub jego część winny przedłożyć umowę najmu lub użyczenia mieszkania lub jego części.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pokój 4.

Wniosek i deklarację wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych. Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z pełnomocnictwem wystawionym  zgodnie z  art. 33 KPA, przy czym organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego potwierdzenia podpisu strony.
Decyzja jest dostarczana wnioskodawcy przez gońców.

Ryczałty są wypłacane wnioskodawcom w Kasie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub za pisemną zgodą wnioskodawcy przekazywanę są na konto zarządcy domu.
Wypłata ryczałtów odbywa się od 4 dnia do 10 dnia miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Plocka.

W przypadku, gdy pierwszy dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w kolejnym dniu roboczym.
Po wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wypłata ryczałtu nie jest wykonywana.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4.

INFORMACJI UDZIELA: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Pl. Dąbrowskiego 4, (tel. 24 367 16 53 do 55).

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm. tekst jednolity), Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r. poz. 589).

 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz. U. z 2014 r. Poz. 1628 ze  zm. ).
 - Uchwała Nr 654/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 r.

Art. 2.1 ww. ustawy określa komu przysługuje dodatek mieszkaniowy:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze  prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych  znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkaniowego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.”
Art. 5.1 , 3 i 5 ww. Ustawy kryterium powierzchni:
 35 m2 – dla 1 osoby,
 40 m2 – dla 2 osób,
 45 m2 -  dla 3 osób,
 55 m2 -  dla 4 osób,
 65 m2 -  dla 5 osób,
 70 m2 -  dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym  większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym mieszkaniu.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe:
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom... jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dodatki mieszkaniowe. OSO - 01.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 26 lipca 2016, godz. 08:51 -> historia zmian  (46)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 802 400

Stopka