Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

DODATKI MIESZKANIOWE.  OSO-01.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. Nr 4;
2. Deklaracja o wysokości dochodów do pobrania w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pok. Nr 4.

Uwaga: Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy  spełnić jednocześnie kryteria dotyczące tytułu prawnego, wysokości dochodu i powierzchni mieszkania , o których mowa w części informującej o podstawie prawnej usługi – dodatki mieszkaniowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- rachunek za wodę  za bieżący miesiąc lub płatny w danym miesiącu,
- w przypadku braku ciepłej wody, centralnego ogrzewania lu gazu przewodowego rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy od wybranego przez wnioskodawcę sprzedawcy energii elektrycznej,
- właściciele domów jednorodzinnych – zaświadczenie z Referatu Administracji   Architektoniczno - Budowlanej Urzędu Miasta Płocka lub oświadczenie wnioskodawcy o powierzchni domu i jego wyposażeniu technicznym,
- informacja o wysokości wydatków mieszkaniowych (czynsz, opłata za co, opłata za śmieci, windę i inne składniki wynikające z eksploatacji) obowiązująca w miesiącu składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- dokumenty potwierdzające  dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, tj.:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów brutto  uzyskanych w okresie poprzednich trzech miesięcy z zaznaczeniem odliczenia kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i chorobowe,
- zaświadczenia  lub odcinki potwierdzające wysokość renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłków rodzinnych, chorobowych, rehabilitacyjnych, zasiłków dla bezrobotnych, dodatków pielęgnacyjnych, stypendiów i innych informujące o wysokości uzyskanych świadczeń za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek ,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą  : decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty świadczące o wysokości składki ZUS, PIT świadczący o wysokości przychodów, wydruki z kas fiskalnych itp.,
- osoby pełnoletnie uczące się w szkołach dziennych - zaświadczenie o trybie nauki,
- osoby o niskich dochodach - decyzje lub zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zasiłkach okresowych czy celowych,
- w przypadku osób pełnoletnich, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – osobiste stawiennictwo z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.
- w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia do dodatkowej powierzchni należy przedstawić orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności (Płock, ul. Wolskiego),
- osoby wynajmujące mieszkanie lub jego część winny przedłożyć umowę najmu lub użyczenia mieszkania lub jego części.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Plac Dąbrowskiego 4, pokój 4.

Wniosek i deklarację wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Zespole Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych. Sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę z wystawionym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
Decyzja jest dostarczana wnioskodawcy przez gońców.

Ryczałty są wypłacane wnioskodawcom w Kasie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, wejście od ul. Zduńskiej 3.
Wypłata ryczałtów odbywa się od 4 dnia do 10 dnia miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Plocka.

W przypadku, gdy pierwszy dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, wypłata nastąpi w kolejnym dniu roboczym.
Po wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wypłata ryczałtu nie jest wykonywana.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych – Plac Dąbrowskiego 4.

INFORMACJI UDZIELA: Zespół Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, Pl. Dąbrowskiego 4, (tel. 24 367 16 53 do 55).

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm. tekst jednolity), Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r. poz. 589).

 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz. U. z 2014 r. Poz. 1628 ze  zm. ).
 - Uchwała Nr 654/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku.

Art. 2.1 ww. ustawy określa komu przysługuje dodatek mieszkaniowy:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze  prawo do lokalu mieszkalnego,
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych  znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkaniowego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.”
Art. 5.1 , 3 i 5 ww. Ustawy kryterium powierzchni:
 35 m2 – dla 1 osoby,
 40 m2 – dla 2 osób,
 45 m2 -  dla 3 osób,
 55 m2 -  dla 4 osób,
 65 m2 -  dla 5 osób,
 70 m2 -  dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym  większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym mieszkaniu.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia mieszkaniowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Art. 3 ust. 1 określa kryterium dochodowe:
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom... jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dodatki mieszkaniowe. OSO - 01.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 07 lipca 2015, godz. 09:59 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 796 168

Stopka