Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT Gminy- Miasto Płock – współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy- Miasto Płock
Wydział Podatków i Księgowości
Zespół Rozliczeń Podatku VAT

Ogłoszenie NR  29/2016Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem podatku VAT dla Gminy - Miasto Płock, w szczególności:
a) identyfikacja i ocena realizowanych przez jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta Płocka zdarzeń gospodarczych w zakresie VAT;
b) ocena kwalifikacji realizowanych przez jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta Płocka zdarzeń gospodarczych dla celów VAT;
c) ocena właściwego ewidencjonowania przez jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta Płocka realizowanych zdarzeń gospodarczych w cząstkowych rejestrach VAT;
d) zbieranie cząstkowych rejestrów sprzedaży oraz cząstkowych rejestrów zakupu od jednostek budżetowych oraz Urzędu Miasta Płocka;
e) sporządzanie zbiorczych zestawień sprzedaży oraz zbiorczych zestawień zakupu dla Gminy - Miasto Płock;
f) comiesięczne ustalanie prawidłowego zobowiązania podatkowego Gminy - Miasto Płock w zakresie podatku VAT;
g) sporządzanie oraz składanie do Urzędu Skarbowego Deklaracji VAT -7 Gminy - Miasto Płock;
h)  współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT;
i) prowadzenie prawidłowych rozliczeń w zakresie podatku VAT z poszczególnymi jednostkami budżetowymi;
j) przekazywanie do Oddziału Finansowo - Księgowego oraz Oddziału Podatków i Opłat informacji w zakresie koniecznych do wykonania przeksięgowań wynikających ze sporządzonych zbiorczych deklaracji Gminy;
k) zgłaszania wątpliwości i problemów w zakresie sporządzania cząstkowych rejestrów sprzedaży i cząstkowych rejestrów zakupów bezpośredniemu przełożonemu;
l) w przypadku konieczności dokonania zmiany w cząstkowych rejestrach sprzedaży i cząstkowych rejestrach, która to konieczność następuje po sporządzeniu centralnej deklaracji VAT-7 współpraca z jednostkami budżetowymi prowadząca do sporządzenia korekt rejestrów;
ł) przygotowywanie dla przełożonych analiz w zakresie rozliczeń podatku VAT prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock;
m) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka oraz miejskimi jednostkami budżetowymi przy wykonywaniu zadań stanowiska;
n) przygotowywaniu projektów: pism, decyzji, postanowień, zarządzeń, uchwał, odpowiedzi na interpelacje, analiz i innych dokumentów  zakresie działania stanowiska;
o) przygotowywaniu projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej w zakresie działania stanowiska;
p) przygotowywaniu materiałów i opracowań dla Rady i jej Komisji oraz przełożonych w zakresie działania stanowiska.
2. Bieżąca analiza przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw i proponowanie zmian nimi wprowadzonych.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie
2. nieposzlakowana opinia
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo lub administracja
6. znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT – poparte oświadczeniem kandydata
7. znajomość arkusza kalkulacyjnego – poparta oświadczeniem kandydata

Wymagania dodatkowe:
I.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1202 ze zm.),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ),
 poz.716),
-  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. Poz. 330),
- z dnia  11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.),
- z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013r. Poz. 885 ze zm.),

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.  poz.1202 ze zm.)
7. oświadczenie kandydata o niekaralności
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)
10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT Gminy- Miasto Płock – współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy- Miasto Płock – ogłoszenie  Nr 29 / 2016 na adres:


Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock
Wydział Organizacyjny
Oddział Organizacji i Kadr
Zespół Kadr


lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  8 lipca 2016 roku
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT Gminy- Miasto Płock – współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy- Miasto Płock
data publikacji: 
wtorek, 28 czerwca 2016, godz. 17:00
ostatnia zmiana: 
wtorek, 28 czerwca 2016, godz. 17:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 215

Stopka