Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka.  REG-03.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

 2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,
 3. oświadczenie o zatrudnieniu kierowców*,

 4. fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm*,

 5. dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.

* - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i zatrudnionych kierowców

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata - za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar gminy wynosi:
- od   2 do 15 lat: 200 zł + 20 zł za każdy pojazd + 2,00 zł za każdy wypis
- od 16 do 30 lat: 250 zł + 25 zł za każdy pojazd + 2,50 zł za każdy wypis
- od 31 do 50 lat: 300 zł + 30 zł za każdy pojazd + 3,00 zł za każdy wypis

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6 lub na konto, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji i wypisów na formularzach urzędowych oraz identyfikatora kierowcy taksówki

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Legalizację urządzenia kontrolno-pomiarowego /taksometru/ wykonuje: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Płocku, Płock, ul. harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81 lub
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

 

 

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 3. Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 2140 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.);

 • Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019r., poz. 2377).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 marca 2020, godz. 14:19 -> historia zmian  (90)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 336

Stopka