Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 658/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego „Hospicjum Płockie” pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1645/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. - zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie 2. ssaków elektrycznych SP 30 Secura Nova o łącznej wartości 2.800,00 zł. na rzecz Stowarzyszenia Hospicyjno – Paliatywnego „Hospicjum Płockie” pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku.

§ 2

Przekazanie środka trwałego, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie protokołu przekazania, który zostanie podpisany przez:
1.Prezydenta Miasta Płocka - Mirosława Milewskiego
2.Skarbnika Miasta Płocka - Barbarę Szurgocińską
oraz przedstawicieli strony przejmującej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 658/07 z dnia 25 maja 2007r.
data publikacji: 
środa, 06 czerwca 2007, godz. 09:48
ostatnia zmiana: 
środa, 06 czerwca 2007, godz. 09:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 614

Stopka