Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXV - 29-11-2016

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /25, 4 KB plik: /25, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 listopada 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Wręczenie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Marianowi Wilkowi.
5) Wręczenie aktu mianowania na stopień kapitana Panu Czesławowi Hajduk.
6) Informacja nt. realizacji Programu Rozwoju Turystyki w mieście Płocku.
7) Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r.
8) Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.
9) Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka z 25.10.2016 roku.
10) Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016-2019,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2039,
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
4. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka" ujętego w Planie inwestycyjnym subregionu płockiego objętego OSI problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury ścieżek i szlaków rowerowych oraz elementów towarzyszących” ujętego w Planie inwestycyjnym subregionu płockiego objętego OSI problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
7. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pt. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne,
8. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
9. zmiany uchwały nr 320/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016,
10. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „AKTYWNOŚĆ- KOMPETENCJE-PRACA” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
11. ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia,
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock zlokalizowanych w Płocku przy al. Kilińskiego,
13. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka,
14. zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła,
15. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016 -2022”, 16. zamiany zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock położonych w Płocku przy ul. Sienkiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 497, 496, 491/1, 489/2 o łącznej pow. 0,6467 ha oraz udziału wynoszącego 6/18 w prawie własności działki 490 o pow. 0,0913 ha na nieruchomość położoną w Płocku przy ul. Granicznej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 51/6 i 51/8 o łącznej pow. 4,2543 ha, stanowiącej własność osoby prawnej,
17. uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli,
18. skargi Pana Rafała Jeznacha.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
11) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
13) Interpelacje i zapytania radnych.
14) Odpowiedzi na interpelacje.
15) Sprawy różne.
16) Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXV - 29-11-2016
data publikacji: 
wtorek, 22 listopada 2016, godz. 08:26
ostatnia zmiana: 
wtorek, 22 listopada 2016, godz. 08:28 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 799

Stopka