Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 276/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie : zmian w uchwale nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września  2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40  ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591, ze zm.: Dz. U.  z 2002 roku Nr 23,  poz. 220;   Nr 62, poz. 558; Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717; Nr 162  poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U  z 2005 roku Nr 172,   poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U.  z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218 ) i w związku  z  art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach ( Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050 ze zm; Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204;  Dz. U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302; Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959; Nr 210, poz. 2135; Dz.U. z 2007 roku Nr 166, poz. 1172) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

W załączniku do uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 225, poz.6506 i poz.6509) wprowadza się następujące zmiany:
– dotychczasowe zapisy w części załącznika p. n. - „ I. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych”, w wierszach o numerach:  10, 15  otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

„ I. Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów bezpłatnych:

 

UPRAWNIENI

DOKUMENT  POTWIERDZAJĄCY  UPRAWNIENIE

10. Członkowie  Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - urodzeni przed dniem 8 maja 1945 roku.

 

Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką  - urodzeni  przed dniem 8 maja 1945 roku.

- Ważna legitymacja Członka Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 

- Ważna legitymacja Członka Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką  wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

15. Mieszkańcy Płocka posiadający  status osoby bezrobotnej,  zarejestrowani w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, nie posiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych jednocześnie korzystający ze świadczeń pomocy społecznej – wyłącznie w dni robocze w godzinach 7³º -  15³º przez okres jednego roku od dnia wydania karty aktywnego poszukiwania pracy.

- Aktualna karta aktywnego poszukiwania pracy wydana przez właściwy organ tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, zgodnie z obowiązującymi zasadami i wzorem dokumentu wraz z dowodem osobistym lub innym  dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Proponowane w projekcie uchwały zmiany, w załączniku  do uchwały  194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego dotyczą doprecyzowania w zakresie nazewnictwa grup uprawnionych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie.
Określenia zapisane w załączniku do cytowanej uchwały, w wierszu o numerze: 10,  dotyczące  kombatantów i osób represjonowanych będących członkami  Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką,   stwarzały wiele trudności we właściwym odczytaniu, którzy  członkowie stowarzyszeń są osobami uprawnionymi .  Jednocześnie zgłaszane były wątpliwości dotyczące określenia właściwych dokumentów, które uprawniony powinien okazać w czasie kontroli w celu potwierdzenia uprawnienia.
Zmiana zapisów w wierszu 10  polega na:
w kolumnie „ UPRAWNIENI” :
a) wykreśleniu następującego zapisu „ Kombatanci i osoby represjonowane ”  ponieważ tym  grupom osób uprawnienie do przejazdów odpowiednio ulgowych i bezpłatnych nadane zostało przepisami ustawowymi,
oraz  doprecyzowaniu  zapisu według,  którego uprawnionymi są członkowie stowarzyszenia urodzeni przed dniem 8 maja 1945  roku.
b) w kolumnie „ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE” w konsekwencji czynności określonych w  pkt.  a  - zachodzi potrzeba wykreślenia dokumentów dotyczących kombatantów i osób represjonowanych tj: „ Legitymacja Kombatancka lub Legitymacja Osoby Represjonowanej”  oraz dopisaniu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Zmiany wprowadzone w wierszu oznaczonym numerem 15 dotyczą:
a)    nadania w kolumnie „ UPRAWNIENI” właściwej nazwy urzędu pracy w związku z utworzeniem Miejskiego Urzędu Pracy,
b) doprecyzowania w kolumnie „ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE”, , w zakresie wymogu właściwego wzoru dokumentu – karty aktywnego poszukiwania pracy, która wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
Proponowane zmiany powinny we wskazanym zakresie ułatwić stosowanie ustaleń uchwały

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 276/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku
data publikacji: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:19
ostatnia zmiana: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:20 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 703

Stopka