Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 672/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Pana Roberta Makówki na stanowisko likwidatora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz zmiany Zarządzenia Nr 1974/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków (p.o.) Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku Panu Robertowi Makówce.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz § 5 Uchwały Nr 891/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku – zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 4815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Pana Roberta Makówki na stanowisko likwidatora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz zmiany Zarządzenia Nr 1974/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków (p.o.) Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku Panu Robertowi Makówce wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Likwidator pełni swe obowiązki nieodpłatnie.”
2.§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Likwidator pełni swe obowiązki do czasu ostatecznego przekazania Gminie Płock mienia likwidowanej jednostki, zobowiązań, należności, praw oraz dokumentów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku, po likwidacji jednostki, bądź wcześniejszego odwołania z funkcji likwidatora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku lub rezygnacji likwidatora z wykonywania powierzonych mu czynności”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2007r.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 672/07 z dnia 31 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 18 czerwca 2007, godz. 07:45
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 18 czerwca 2007, godz. 07:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 596

Stopka