Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 866/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku oraz Uchwałą Nr 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art.18 a ust.1, 3, 4 i 6 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148; Dz. U. Nr 45, poz. 391; Dz. U. Nr 65, poz. 594; Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz.2135; Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14 poz.114, Dz. U. Nr 64, poz. 565), art 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz.558; Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku, Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457), art.12 w związku z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055),
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych zgodnie z art. 18a ust. 3 i ust. 4 Ustawy o finansach publicznych” do Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku oraz Uchwałą Nr 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.wykreśla się wiersz VI. „Miejski Zarząd Dróg”,
2.w wierszu VIII. „Miejski Zespół Obiektów Sportowych” w kolumnie 2 „Źródła dochodów” wykreśla się punkt 3 „Wpływy z rozliczeń podatkowych”,
3.w wierszu IX. „Miejski Ogród Zoologiczny” w kolumnie 2 „Źródła dochodów” wykreśla się punkt 3 „Wpływy z rozliczeń podatkowych”.

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku oraz Uchwałą Nr 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

§ 5.

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku z dniem 1 kwietnia b.r. utworzone zostały rachunki  dochodów własnych na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 Ustawy o finansach publicznych w jednostkach budżetowych wymienionych w Załączniku Nr 2 ww. Uchwały, w tym m. in. w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, Miejskim Zespole Obiektów Sportowych  oraz Miejskim Zarządzie Dróg.

W związku ze zmianą  Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych stanowiącą, iż wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kar za nie uiszczenie opłat pobieranych na podstawie przedmiotowej Ustawy stanowią dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  wpływy z ww. tytułu gromadzone dotychczas przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych przekazywane będą począwszy od dnia
1 stycznia 2006 roku bezpośrednio na rachunek dochodów budżetu miasta Płocka.

Ponadto w związku ze zmianą zasad rozliczania przez Miejski Ogród Zoologiczny oraz Miejski Zespół Obiektów Sportowych wpływów pochodzących z rozliczeń podatkowych proponuje się ograniczenie źródeł dochodów rachunków dochodów własnych prowadzonych przez ww. jednostki o wpływy z niniejszego tytułu.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 866/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
data publikacji: 
środa, 04 stycznia 2006, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
środa, 04 stycznia 2006, godz. 12:43 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 718

Stopka