Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

   
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.  WUA-21.


 

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się podjęcie lub zaniechanie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
2. opracowanie w 2 egzemplarzach zawierające:
określenie dotychczasowego i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic działki (nieruchomości) i innych obiektów istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich działkach (nieruchomościach), z oznaczeniem części obiektu w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcje wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń,
ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb),
3. zaświadczenie Prezydenta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku obowiązującego planu),
4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia,
5. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
6. kopia planu sytuacyjnego/projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
,
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych i zmienić sposób użytkowania obiektu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przyjęcie do wiadomości lub pismo akceptujące zgłoszenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: W Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 lub na stronie: www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 3671
466 (55, 64).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Płocka wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Organ wniesie sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania:
- wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu),
- może spowodować niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli jest on wpisany do rejestru zabytków, względnie jest usytuowany na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub wymaga wykonania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:50 -> historia zmian  (42)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 110

Stopka