Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. WGD - 18.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Formularz P wraz z właściwym załącznikiem, druki do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10,11.

 1. Mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków - Formularz P i Formularz P1,
 2. Baza danych ewidencji gruntów i budynków - Formularz P i Formularz P2,
 3. Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) - Formularz P i Formularz P3,
 4. Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) – Formularz P i Formularz P4,
 5. Rejestr cen nieruchomości - Formularz P i Formularz P5,
 6. Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB - Formularz P i Formularz P6,
 7. Inne materiały - Formularz P i Formularz P7.

Wniosek można również złożyć za pomocą portali internetowych dostępnych na stronie
https://geodezja.plock.eu: - Portal Interesanta dla pkt.1-7
                                       - Portal Rzeczoznawcy dla pkt. 3

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z pózn zm):

1. Stawki podstawowe udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określone są w tabelach nr  7-10,12-14,16 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Opłaty za nośnik danych elektronicznych:
- koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej uwzględnione zostały w stawkach podstawowych
- w przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł. Opłaty za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB nie pobiera się, jeżeli nośnik dostarczy wnioskodawca;
- materiały zasobu, dla udostępnienia których niezbędne jest użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

3. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

NIEODPŁATNE POZYSKANIE DANYCH:

Nie pobiera się opłaty za:
1) udostępnianie zbiorów danych:
- szczegółowych osnów geodezyjnych,
- dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
- dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;

2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) w celu edukacyjnym:
- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
- uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020),

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
- podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego:
- służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27),

d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa:
- Ministrowi Obrony Narodowej;

3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

4) udostępnianie danych na podstawie:
a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

5) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1;

6)  udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub jego uzupełnieniem;

7) udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy Pgik, w postaci elektronicznej;

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże interesu prawnego upoważniającego do pozyskania danych o właścicielu/władającym nieruchomości – materiały zasobu zostaną wydane w postaci zanonimizowanej.


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: 

Płatność należy uregulować po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:

 • w kasie Urzędu Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej 3 I piętro, pok. 132
 • bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A. 24 1020 1592 0000 2902 0297 7684 podając w tytule płatności numer Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) wystawionego przez Wydział Geodezji
 • za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10,11 (przy odbiorze dokumentów).

Otrzymanie dokumentów jest możliwe po dokonaniu stosownej opłaty.

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłaty z tego tytułu można dokonać:

 • w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3
 • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
 • za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10 i 11.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:    

• udostępnienie materiałów - do 5 dni roboczych,
• arkusze i pliki wielkoformatowe - termin do uzgodnienia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
• dane z rejestru cen nieruchomości – do 14 dni.

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych lub w zależności od wielkości zamówienia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: udostępnienie dokumentów w formie wskazanej we wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: w przypadku sporu dotyczącego zakresu materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty – wydaje się decyzję administracyjną, od której służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10,11
    • pocztą tradycyjną
    • pocztą elektroniczną (wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym)
    • za pomocą Portalu Interesanta.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz. 276 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzoru wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020r., poz. 1322),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. WGD - 18.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 sierpnia 2020, godz. 08:27 -> historia zmian  (51)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 493 258

Stopka