Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.

 

NIEZBĘDNY e-FORMULARZ:

  • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1),
  • informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2),
  • wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3),

dostępne na Portalu Emp@tia, moduł eWnioski, składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl).


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1) dostępny na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna,
  • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS,

lub

2. informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2) dostępna na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do informacji należy dołączyć:

  • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS,

lub

3. wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3).

Wniosek / informacja składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl).

Dokumenty załączane do wniosku / informacji składane są: w oryginale w postaci elektronicznej lub jako elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podczas składania wniosku / informacji - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

  • odpisu z odpowiedniego rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna,

    jeżeli Prezydent Miasta nie może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu nieznane z urzędu lub niemożliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.


WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WPIS DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH: nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni od daty złożenia wniosku / informacji  (w przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku / informacji  – termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku / informacji).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub zmiana wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub wydanie decyzji o odmowie wpisu do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub o wykreśleniu z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl).

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364-55-55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 36 –  47a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r., poz. 326 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”)  informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu / zmiany wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub wykreślenia dziennego opiekuna z wykazu, zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanialub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy postanowień rozdziału 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
data publikacji: 
piątek, 16 marca 2018, godz. 13:44
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 września 2020, godz. 11:15 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 490 945

Stopka