Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.

 

NIEZBĘDNY e-FORMULARZ:

  • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1),
  • informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2),
  • wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3),

dostępne na Portalu Emp@tia, moduł eWnioski, składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl).


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1) dostępny na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna,
  • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS,

lub

2. informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2) dostępna na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do informacji należy dołączyć:

  • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS,

lub

3. wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3).

Wniosek / informacja składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl).

Dokumenty załączane do wniosku / informacji składane są: w oryginale w postaci elektronicznej lub jako elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podczas składania wniosku / informacji - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

  • odpisu z odpowiedniego rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna,

    jeżeli Prezydent Miasta nie może bezpłatnie uzyskać dostępu do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu nieznane z urzędu lub niemożliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.


WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WPIS DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH: nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni od daty złożenia wniosku / informacji  (w przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku / informacji  – termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku / informacji).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub zmiana wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub wydanie decyzji o odmowie wpisu do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub o wykreśleniu z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl).

SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364-55-55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 36 –  47a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r., poz. 603 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu / zmiany wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub wykreślenia dziennego opiekuna z wykazu, zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy postanowień rozdziału 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
data publikacji: 
piątek, 16 marca 2018, godz. 13:44
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 14:03 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 490 700

Stopka