Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2018 - 2023

link Sesja XVIII prowadzona w sposób zdalny - 9-04-2020

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał    plik: 18z, 4 KB plik: 18z, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 
Wyniki głosowań   plik: pdf, 8148 KB plik: pdf, 8148 KB

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 9 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XVIII Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji. Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję on-line na bieżąco na plock.eu.


Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2019 rok.
4) Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015-2019 w roku 2019.
5) Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka z 27 lutego 2020 roku.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 338),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046 (druk nr 339),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020 (druk nr 340),
4. delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 323),
5. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku (druk nr 324),
6. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku (druk nr 325),
7. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku (druk nr 326),
8. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku (druk nr 327),
9. zmiany uchwały nr 51/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 328),
10. ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku (druk nr 329),
11. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul.
Wańkowicza (druk nr 330),
12. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parcele (druk nr 331),
13. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w roku 2020” (druk nr 332),
14. zmiany uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka (druk nr 333),
15. zmiany Uchwały Nr 870/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Płocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 334),
16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (druk nr 335),
17. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 336),
18. przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków (druk nr 337),
19. określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020 (druk nr 341),
20. zmiany uchwały nr 119/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie (druk nr 342),
21. przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Płocku (druk nr 343).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XVIII prowadzona w sposób zdalny - 9-04-2020
data publikacji: 
piątek, 03 kwietnia 2020, godz. 12:54
ostatnia zmiana: 
piątek, 24 kwietnia 2020, godz. 11:17 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 491 159

Stopka