Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 32/2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Referat Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
Zespół Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) realizacja założeń miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka oraz współpraca z podmiotami uczestniczącymi w jego realizacji;
2) współpraca ze służbami, inspekcjami, Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych i organizacjami pozarządowymi, radami osiedli i innymi podmiotami w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Miasta;
3) przyjmowanie sprawozdań z działania Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Sanitarnej, Weterynaryjnej, Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przygotowywanie zbiorczych informacji dla Prezydenta Miasta Płocka;
4) współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską i innymi służbami i inspekcjami w celu:
- pozyskiwania informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście,
- opracowywania oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta,
- wspólnego opracowywania programów, projektów z zakresu bezpieczeństwa;
5) udzielanie wyjaśnień odnośnie skarg i interwencji mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa;
6) realizacja zadań wynikających z obowiązków zarządzającego obszarem wodnym w zakresie:
- bezpieczeństwa na obszarach wodnych,
- finansowania działań ratowniczych;
7) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń oraz wniosków o wydanie zezwolenia na organizację imprez masowych, przygotowanie projektów decyzji;
8) uczestniczenie w kontroli wykonania zawartych porozumień oraz prowadzenie wspólnych kontroli ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakresie:
- miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,
- bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń;
9) opracowywanie danych dotyczących Systemu Ratownictwa Medycznego niezbędnych do sporządzania Planu Działania Systemu dla Województwa Mazowieckiego oraz sporządzanie sprawozdań i innych informacji z zakresu bezpieczeństwa dla Wojewody Mazowieckiego;
10) obsługa kancelaryjna oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia;
6. staż pracy minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
ze zm.);
- z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1870);
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
- z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zm.);
- z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) - w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym;
- z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.) - w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym;
- z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482);
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - w zakresie przekazywania dotacji celowych na realizację zadań publicznych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 oraz w terenie podczas prowadzenia kontroli imprez masowych i zgromadzeń. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);
5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
10. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie: do dnia 26 października 2018 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
data publikacji: 
poniedziałek, 15 października 2018, godz. 14:05
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 15 października 2018, godz. 14:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 596 866

Stopka