Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Podatek od nieruchomości. OPO - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wykaz nieruchomości – dla osób fizycznych, deklaracja dla osób prawnych, do pobrania także w  Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
wypełniona "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- wypełniona Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych:
 Załączniki:
- Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (osoby prawne)
- Informacja o nieruchomościach zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu (osoby fizyczne, osoby prawne)

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- Ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- Naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne).

Stawki na 2017 - 2018 rok:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta, I piętro, pokój 132, ul. Zduńska 3 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od osób fizycznych:
płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Od osób prawnych: płatny w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, za m-c styczeń do dnia 31 stycznia.

Uwaga: W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek jest płatny jednorazowo w terminie platności pierwszej raty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje i informacje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta, Płock, ul. Stary Rynek 1. Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków (Oddział Podatków i Opłat), pok. 135 C ,136 C i 141 C, tel. 24 367 15 37, 24 367 15 38, 24 367 15 39.
Wpłaty, windykacje: tel. 24 367 15 32, 24 367 15 34,

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,
- od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku, budowli lub jego części została ukończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
2.Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy informacje na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności  
uzasadniających powstanie obowiązku w  podatku od nieruchomości.
5. Osoby prawne obowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia,  organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w  terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
6. W przypadku zmian, należy skorygować deklarację w  terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Ulgi:
Na podstawie § 1 uchwały Nr 247/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości:
-  zwalnia się budynki lub ich części związane z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, grunty pod boiskami i stadionami sportowymi, budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych.
Zwolnienia, o których mowa powyżej, nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1445 ze zm.).
Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.).
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 807/XLIX z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 247/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 421/XXIV/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uwaga.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 245/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 22 sierpnia 2018, godz. 07:31 -> historia zmian  (113)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
43 591 464

Stopka