Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! W miesiącu lipcu i sierpniu 2015 roku na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich oraz stanowisku podawczym w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 - 15.00
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 9.00 - 15.00

Podatek od nieruchomości. OPO-02.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wykaz nieruchomości – dla osób fizycznych, deklaracja dla osób prawnych, do pobrania także w  Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3

WYMAGANE DOKUMENTY: 
wypełniona "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" dla osób fizycznych
- wypełniona Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych:
 Załączniki:
- Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (osoby prawne)
- Informacja o nieruchomościach zwolnionych (osoby fizyczne, osoby prawne)

Wzory deklaracji z lat ubiegłych 2005-2014

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- Ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- Naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne)

Stawki na 2014 i 2015 rok

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: - 2 % ich wartości

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta  (I piętro  pokój 143 wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: PKO Bank Polski 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od osób fizycznych:
płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Od osób prawnych: płatny w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, za m-c styczeń do dnia 31 stycznia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje i wykazy nieruchomości) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta, Płock, ul. Stary Rynek 1. Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Podatków i Opłat

INFORMACJI UDZIELA: Referat Wymiaru Podatków (Oddział Podatków i Opłat), pok. 135 C ,136 C i 141 C, tel. 24 367-15-37, 24 367-15-38, 24 367-15-39
Informacje o wpłatach, windykacje:
osoby fizyczne - tel. od 24 367-15-30 do 24 367-15-32 i 24 367-15-34,
osoby prawne - tel. 24 367-15-36

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,
- od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku, budowli lub jego części została ukończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
2.Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności  
uzasadniających powstanie obowiązku w  podatku od nieruchomości.
5. Osoby prawne obowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia,  organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w  terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
6. W przypadku zmian, należy skorygować deklarację w  terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian, wraz z deklaracją korygującą należy przesłać pisemnie uzasadnienie przyczyn korekty.

Ulgi:
Na podstawie § 1 uchwały Nr 605/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości:
- budynki i grunty komunalne, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach lokalnych 
- powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, powierzchnię gruntów pod boiskami i stadionami sportowymi, budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych.
Zwolnienia, o których mowa powyżej, nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) - stosowane są na indywidualny wniosek podatnika.

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku o ulgę:
Osoba ubiegająca się o ulgę w  podatkach składa podanie o zastosowanie ulgi oraz wypełnia „Formularz Informacyjny” (pobierz: wersja dla osób fizycznych; wersja dla osób prawnych niebędących przedsiębiorcami; wersja dla przedsiębiorców) niezbędny do rozpatrzenia podania – do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

Opłata skarbowa: od podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i przesunięcia terminu płatności podatku oraz podania w sprawie umorzenia podatku nie pobiera się opłaty skarbowej
 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku , poz 849 z późn. zm.)

Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst  jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 749 z póżn. zm.).

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 887/LII/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 605/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 667/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Uwaga.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 461/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek od nieruchomości. OPO - 02.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 09 grudnia 2014, godz. 12:29 -> historia zmian  (81)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 801 456

Stopka