Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Podatek od nieruchomości. OPO - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracja dla osób prawnych, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełniona Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych wraz załącznikami DN-1 

- wypełniona "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami

 

Załącznik:
- Informacja o nieruchomościach zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu (osoby fizyczne)

Wersja elektroniczna (ePUAP):
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- Ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- Naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne).

 

Stawki na 2020 rok:            (UWAGA - NOWE DRUKI)

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  4,00 od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości

 

 

Stawki na 2017, 2018, 2019 rok:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m2 powierzchni.
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) gdy upłynął okres 4 lat od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: 2 % ich wartości

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta, I piętro, pokój 132, ul. Zduńska 3 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od osób fizycznych:
płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Od osób prawnych: płatny w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, za m-c styczeń do dnia 31 stycznia.

Uwaga: W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek jest płatny jednorazowo w terminie platności pierwszej raty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje i informacje) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta, Płock, ul. Stary Rynek 1. Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków i Opłat, pok. 135 C ,136 C i 141 C, tel. 24 367 15 37, 24 367 15 38, 24 367 15 39.
Wpłaty, windykacje: tel. 24 367 15 32, 24 367 15 34,

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,
- od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku, budowli lub jego części została ukończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
2.Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy informacje na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności  
uzasadniających powstanie obowiązku w  podatku od nieruchomości.
5. Osoby prawne obowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia,  organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w  terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
6. W przypadku zmian, należy skorygować deklarację w  terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian.

Ulgi:
Na podstawie § 1 uchwały Nr 247/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości:
-  zwalnia się budynki lub ich części związane z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, grunty pod boiskami i stadionami sportowymi, budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych.
Zwolnienia, o których mowa powyżej, nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1170 ze zm.).
Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2019 roku, poz. 900 ze zm.).

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 247/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 218/XIII/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uwaga.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 421/XXIV/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 900 ze zm.);
4.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego;
6.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 900 ze zm.).

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 13:10 -> historia zmian  (129)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 493 078

Stopka