Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Podatek od nieruchomości. OPO-02.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wykaz nieruchomości – dla osób fizycznych, deklaracja dla osób prawnych, do pobrania także w  Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3

WYMAGANE DOKUMENTY: 
wypełniona "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" dla osób fizycznych
- wypełniona Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych:
 Załączniki:
- Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (osoby prawne)
- Informacja o nieruchomościach zwolnionych (osoby fizyczne, osoby prawne)

Wzory deklaracji z lat ubiegłych 2005-2014

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- Ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- Naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne)

Stawki na 2014 i 2015 rok

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12m2, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli: - 2 % ich wartości

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta  (I piętro  pokój 143 wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: PKO Bank Polski 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od osób fizycznych:
płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
Od osób prawnych: płatny w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, za m-c styczeń do dnia 31 stycznia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje i wykazy nieruchomości) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesłać pocztą  na adres Urzędu Miasta, Płock, ul. Stary Rynek 1. Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Podatków i Opłat

INFORMACJI UDZIELA: Referat Wymiaru Podatków (Oddział Podatków i Opłat), pok. 135 C ,136 C i 141 C, tel. 24 367-15-37, 24 367-15-38, 24 367-15-39
Informacje o wpłatach, windykacje:
osoby fizyczne - tel. od 24 367-15-30 do 24 367-15-32 i 24 367-15-34,
osoby prawne - tel. 24 367-15-36

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,
- od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa budynku, budowli lub jego części została ukończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
2.Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
4. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności  
uzasadniających powstanie obowiązku w  podatku od nieruchomości.
5. Osoby prawne obowiązane są w terminie do dnia 31 stycznia,  organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w  terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
6. W przypadku zmian, należy skorygować deklarację w  terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian, wraz z deklaracją korygującą należy przesłać pisemnie uzasadnienie przyczyn korekty.

Ulgi:
Na podstawie § 1 uchwały Nr 605/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości:
- budynki i grunty komunalne, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach lokalnych 
- powierzchnię użytkową budynków lub ich części związanych z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych, powierzchnię gruntów pod boiskami i stadionami sportowymi, budowle lub ich części związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk i stadionów sportowych.
Zwolnienia, o których mowa powyżej, nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) - stosowane są na indywidualny wniosek podatnika.

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku o ulgę:
Osoba ubiegająca się o ulgę w  podatkach składa podanie o zastosowanie ulgi oraz wypełnia „Formularz Informacyjny” (pobierz: wersja dla osób fizycznych; wersja dla osób prawnych niebędących przedsiębiorcami; wersja dla przedsiębiorców) niezbędny do rozpatrzenia podania – do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

Opłata skarbowa: od podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i przesunięcia terminu płatności podatku oraz podania w sprawie umorzenia podatku nie pobiera się opłaty skarbowej
 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku , poz 849 z późn. zm.)

Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst  jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 749 z póżn. zm.).

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 887/LII/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 605/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 667/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Uwaga.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 461/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Podatek od nieruchomości. OPO - 02.
data publikacji: czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: wtorek, 09 grudnia 2014, godz. 12:29 -> historia zmian  (81)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 8 798 923