Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=504126&rp=303)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).
                                              
WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych np. umowa najmu, dzierżawy lub akt własności,
2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149)
4. opinia Rady Mieszkańców Osiedla w formie uchwały.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata za korzystanie z zezwolenia:
1. Przy rozpoczęciu działalności  w tym zakresie wynosi:
- dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  525 zł
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa  –  525 zł
- powyżej 18% alkoholu.- 2.100 zł
2. Przy  kontynuacji  działalności, uzależniona  od  wartości  uzyskanej  ze  sprzedaży tych napojów  w  roku poprzednim:
- przy  przekroczeniu 37.500 zł – dla  napojów  do  4,5% oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- przy  przekroczeniu 37.500 zł – dla napojów powyżej 4,5% do 18% – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- przy przekroczeniu 77.000 zł – dla napojów powyżej 18% – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.
3. W przypadku nie przekroczenia wartości wymienionej w punkcie 2, opłata wnoszona w  wysokości wymienionej w punkcie 1.
4. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości uzyskanej ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim (druk oświadczenia w załączeniu).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Oddziału Podatków i Opłat, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na konto, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W TOKU POSTĘPOWANIA PRZEZ URZĄD MIASTA PŁOCKA:
1. Protokół z wizji i pomiarów w terenie.
2. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie postanowienia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  do 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

UWAGA: W przypadku wyczerpania limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa (ustalonych uchwałami Rady Miasta Płocka: tj. 220 punktów dla alkoholi przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 150 punkty dla alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży) termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu do chwili zwolnienia się punktu sprzedaży tych alkoholi.
W tym przypadku wnioski o wydanie tych zezwoleń rozpatrywane będą z chwilą zwolnienia się punktu, wg. kolejności ich wpływu do Urzędu.
Wykaz złożonych wniosków będzie znajdował się do wglądu w Oddziale Ewidencji Działalności Gospodarczej - Al. Piłsudskiego 6, tel. 24 367 16 08.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Art.11.1 i art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 ze zm.).

Uchwała Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Płocka (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 roku Nr 46, poz. 1510).

Uchwała Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 r. (ze zm.) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 roku Nr 13, poz. 395 ze zm.).

Uchwała Nr 67/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Płocka (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 roku Nr 46, poz. 1511).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2017, godz. 09:13 -> historia zmian  (45)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 789 702

Stopka