Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR  41 /2016

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych

Wydział Kształtowania Środowiska

Oddział Spraw Komunalnych

Zespół Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej

 

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

I. Realizowanie zadań określonych w Regulaminie Wewnętrznym Wydziału Kształtowania Środowiska:

1) prowadzenie spraw wynikających z zapisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym:

a) utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,

b) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,

c) przygotowywanie, w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym i wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (w ramach porozumienia zawartego z wojewodą);

3) wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej, pomników, tablic pamiątkowych;

4) wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem oraz utrzymaniem następujących urządzeń i obiektów komunalnych: szaletów miejskich, małych urządzeń komunalnych, m.in.: ławek parkowych, śmietniczek, słupów ogłoszeniowych, pojemników na piasek, kwiatonier, itp. oraz placów zabaw;

5) przeprowadzanie, przy współpracy z Geologiem Miasta, kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania skarpy wiślanej, a także rozpoznawanie zgłaszanych potrzeb w kontekście planowania, remontów i usuwania awarii wywołanych powierzchniowymi ruchami masowymi ziemi; 

6) przejmowanie i sprawowanie pieczy nad środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi przejętymi przez Zespół;

7) prowadzenie ewidencji w zakresie m.in. budowy i remontu urządzeń oraz obiektów budowlanych (chodników, placów, skwerów itp.), realizowanych przez Oddział, stanowiących majątek Gminy - Miasto Płock, w tym:

a) udział w komisjach: przekazania placu budowy, robót zanikowych, odbioru technicznego i końcowego;

b) kompletowanie dokumentacji poodbiorowej;

c)wystawianie dowodów OT, PT i LT;

d)przekazywanie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów Wydziałowi Podatków i Księgowości;

e)gromadzenie 1-go egzemplarza dowodów oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej;

8)realizowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego w tym utrzymanie i remonty obiektów i urządzeń komunalnych:

a) ciągów pieszych (chodników) na terenach gminnych poza pasem drogowym;

b) nawierzchni placów oraz schodów;

c)ogrodzeń i barier ochronnych usytuowanych poza pasem drogowym; w zakresie objętym właściwością Zespołu. 

9)prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;

10)wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących usługi i remonty w oparciu o zawarte umowy i zlecenia, w tym:

a) bieżący nadzór nad realizowanymi pracami,

b) dokonywanie odbioru wykonanych robót,

c) rozliczanie ilości i wartości wykonanych robót,

d) potwierdzanie dokumentów rozliczanych.

11) rozliczanie faktur za zużytą energię elektryczną, pobraną wodę i odprowadzone ścieki przez obiekty i urządzenia komunalne eksploatowane przez Oddział Spraw Komunalnych;

12)współpraca z Oddziałem Gospodarowania Odpadami i Oddziałem Ochrony Środowiska przy opracowywaniu zasad utrzymania porządku i czystości – regulaminu na terenie Gminy – Miasto Płock. 

13)przygotowywanie opinii w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dokumentacji w zakresie objętym właściwością stanowiska;

14)współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, administracją rządową oraz innymi instytucjami celem skutecznej realizacji zadań z zakresu objętego właściwością stanowiska.

15)współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, spraw obronnych i obrony cywilnej.

 

 Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie

2. nieposzlakowana opinia

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. wykształcenie wyższe techniczne

6. staż pracy 3 lata

7. uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w specjalności w konstrukcyjno – budowlanej - poparte kserokopią dokumentu

8. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - poparte kserokopią dokumentu

9. znajomość kosztorysowania – poparta oświadczeniem kandydata

 

Wymagania dodatkowe:

I.  znajomość ustaw:

-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 902),

-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ),

- z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2016 r. poz. 250),

- z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r. poz. 2126),

- z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),

- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, ul. Stary Rynek 1, II piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku z podjazdem. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach. 

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany

2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany

3. kwestionariusz osobowy

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;

6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r.  poz.902)

7. oświadczenie kandydata o niekaralności

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż określone w art. 22 ¹ Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy (na kwestionariuszu osobowym)

9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym)

10.inne oświadczenia/ zaświadczenia /kserokopie dokumentów wymagane w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Termin i miejsce składania oferty:

Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko – Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych - ogłoszenie  Nr 41 / 2016 na adres:

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

Wydział Organizacyjny 

Oddział Organizacji i Kadr

Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016 roku 

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

 




drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych
data publikacji: 
środa, 24 sierpnia 2016, godz. 07:05
ostatnia zmiana: 
środa, 24 sierpnia 2016, godz. 07:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 218

Stopka