Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. MKZ – 09.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 4 lub w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków pok. 243 C, II piętro.

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Program (opis) planowanych prac w otoczeniu zabytku, mapa z lokalizacją obszaru inwestycji.
2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
3. Aktualny uproszczony wypis  z rejestru gruntów lub aktualny odpis księgi wieczystej.
4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
5. Pokwitowanie za dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł w kasie Oddziału Podatków i Opłat (podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 w zw. z  ust. 44 pkt 2 części III załącznika do w/w ustawy). Zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej uregulowane są w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa 82,00 zł za wydanie pozwolenia konserwatorskiego, podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, art. 4 w związku z Cz. III pkt 44). Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia  16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)  
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z (Dz. U. Nr 225, poz. 1653 ze zm. Art. 7)  

Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku - Zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji (pozwolenia konserwatorskiego)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 4 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem;
- odbiór decyzji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, pok. 243, piętro 2, wejście od  ul. Zduńskiej 3,

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA: stanowisko ds. zabytków nieruchomych: tel. 24 367 14 54.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446);   
- § 1 ust. 1 pkt 10, §  10 ust. 1, 2,  § 20 ust. 1, 2  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789),
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. MKZ – 09.
data publikacji: 
czwartek, 25 sierpnia 2016, godz. 14:23
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 sierpnia 2017, godz. 13:57 -> historia zmian  (9)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
967

Stopka