Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.

 

Profesjonalnej rejestracji podlegają niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą pojazdy samochodowe, motorowery, ciągniki rolnicze lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony.

Profesjonalna rejestracja pojazdów odbywa się wg siedziby albo oddziału podmiotu uprawnionego.

Profesjonalnej rejestracji dokonuje przedsiębiorca osobiście (jeżeli jest on osobą fizyczną) albo członkowie władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej lub przez pełnomocnika (z pełnomocnictwem).
Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi są:

  1. przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą - oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,
  2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (wzór wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów) oraz oświadczenie do pobrania w Referacie Komunikacji, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. dokument tożsamości,
  2. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów,
  3. kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku jednostek uprawnionych lub jednostek badawczych producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzających badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części,
  4. oświadczenia o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
  5. kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz opłaty ewidencyjnej za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.
  6. W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika – pełnomocnictwo.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata komunikacyjna i ewidencyjna: patrz - Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych OKM - 03.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  w kasie Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Sprawa załatwiana niezwłocznie w zależności od liczby złożonych wniosków.
 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55
 
PODSTAWA PRAWNA:
1. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020 r. poz. 110 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie profesjonalnej rejestracji  pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019 r. poz. 546).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 547).
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia  30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz. 2546).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych są: Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych: email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres administratora, iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
data publikacji: 
środa, 10 lipca 2019, godz. 14:06
ostatnia zmiana: 
piątek, 24 kwietnia 2020, godz. 09:40 -> historia zmian  (4)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 191

Stopka