Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.);
  2. ustawa z dnia 6 marca 2018r., prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 r. poz. 1292 ze zm.).


ZAKRES KONTROLI:
prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w związku z posiadanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych

SCHEMAT OGÓLNY PROCEDURY:
1. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
2. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
3. W terminie od 7 do 30 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę zawiadomienia pracownicy, po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, podejmują czynności kontrolne w miejscu i terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą.
4. Sporządzenie protokołu kontroli.
5. Zakończenie kontroli

Kontroli podlegają przedsiębiorcy którzy:
-złożyli oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni i posiadają aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu, poza miejscem sprzedaży lub podczas organizacji przyjęć (działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę)


ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA:
 
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przy planowaniu kontroli  istotne jest położenie punktu sprzedaży i jego wielkość.
Ponadto  przyjmuje się, iż prawdopodobieństwo naruszeń w zakresie prawidłowości złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, zwiększa się wraz z upływem czasu od ostatniej przeprowadzonej kontroli.
Istotnym jest również brak w danym roku kalendarzowym czynności kontrolnych.
Zasad powyższych nie stosuje się w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
data publikacji: 
wtorek, 19 czerwca 2018, godz. 10:44
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 04 maja 2020, godz. 10:07 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 490 749

Stopka