Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3360/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 maja 2009r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół i placówek  oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock.

Na podstawie art. 5 ust.5 i 5a, art.5c pkt 2 i art. 36 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września z 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,   Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658,  z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, z 2008 roku Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 z 2009 roku Dz.U. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), art. 11a pkt. 2  i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z  2009 roku Nr 52, poz. 420), art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Dz.U. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz.1855) zarządza się, co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora następujących szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock:
1.Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny, ul. Kościuszki 7 w Płocku,
2.Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6 w Płocku,
3.Miejskie Przedszkole Nr  9, ul. Krótka 1, w Płocku,
4.Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4 w Płocku,
5.Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10 w Płocku,
6.Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 „Bajka”, ul. Szarych Szeregów 32 w Płocku,
7.Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2 w Płocku,
8.Miejskie Przedszkole Nr 35 ul. F. Piaska 3 w Płocku,
9.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ul. 21 Stycznia 7 w Płocku,
10.Zespół Szkół Technicznych – Z.B. - Al. Kilińskiego 4 w Płocku,
11.Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły ul. 3 - go Maja 4 w Płocku

§ 2
1.Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.Ogłoszenie o konkursach podlega zamieszczeniu w dwóch dziennikach: jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu lokalnym. 


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej .

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

 

 


Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 3360/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 maja 2009r.

Prezydent Miasta Płocka
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1.Miejskiego Przedszkola Nr 1 im. Marii Macieszyny, ul. Kościuszki 1 w Płocku,
2.Miejskiego Przedszkola Nr 2, ul. Browarna 6 w Płocku,
3.Miejskiego Przedszkola Nr  9, ul. Krótka 1, w Płocku,
4.Miejskiego Przedszkola Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4 w Płocku,
5.Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10 w Płocku,
6.Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 „Bajka”, ul. Szarych Szeregów 32 w Płocku,
7.Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2 w Płocku,
8.Miejskiego Przedszkola Nr 35 ul. Piaska 3 w Płocku,
9.Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ul. 21 Stycznia 7 w Płocku,
10.Zespołu Szkół Technicznych – Z.B. - Al. Kilińskiego 4 w Płocku,
11.Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły ul. 3 -go Maja 4 w Płocku.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §§ od 1 do 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i  Nr 189, poz. 1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej  - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4)dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5)dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i  Sportu  z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;
8)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami);
11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci składają oryginały dokumentów, lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Wzór druku zaświadczenia lekarskiego na stronie internetowej: bip.ump.pl
Link komunikaty i ogłoszenia.

4.Oferty adresowane do Wydziału Edukacji /tel. 0-24 367-17-05/ należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (kontaktem telefonicznym) i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ................................................. w terminie do dnia 9 czerwca 2009 roku na adres: Urząd Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko Nr 8, Stary Rynek 1.

           Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1.
           O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3360/09 z dnia 19 maja 2009r.
data publikacji: 
wtorek, 26 maja 2009, godz. 11:48
ostatnia zmiana: 
wtorek, 26 maja 2009, godz. 11:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
62 146 402

Stopka