Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 1983/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 czerwca 2004r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004r. przyjętych Zarządzeniem Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r., zmienionych Zarządzeniem Nr 1633/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2004r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z Uchwałą Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok – zarządzam co następuje:

§ 1

W wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia wykazu programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004r. :

1.pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. programy realizowane we współpracy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku:
Razem..........................................................................220 294,00 zł.
 w tym:   
a)program profilaktyki nowotworów jamy brzusznej ................30 800,00 zł.
b)program profilaktyki chorób układu krążenia........................50 170,00 zł.
c)program promocji zdrowia psychicznego ............................15 784,00 zł.
d)program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci  .................69 240,00 zł.
e)program profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach oświatowych   
na terenie miasta Płocka....................................................40 000,00 zł.
f)program edukacji przedporodowej .....................................14 300,00 zł.”

2. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  programy promocji i profilaktyki zdrowia finansowane z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok
- inne nieprzewidziane wydatki ..........................................................................10 706,00 zł.”
 
3. pkt 2 pozostaje bez zmian.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1983/04 z dnia 17 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 11:45
ostatnia zmiana: 
wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 11:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 631

Stopka