Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się VII Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Porządek obrad 

 

1/Otwarcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.

2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3/Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta Płocka z 31.03.2015 roku.

4/Ocena infrastruktury komunalnej i społecznej osiedla Borowiczki. 

Przyjęcie harmonogramu prac służących dostosowaniu jej do oczekiwań mieszkańców i standardów drugiej dekady XXI wieku.

5/ Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2014 rok.

6/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2015-2031,

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015,

3. przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok,

4. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok”,

5. zobowiązania organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły,  

6. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

7. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki,

8. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2015,

9. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka na 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,

10. zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

12. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock (druk nr 120),

13. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy-Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy  ul. Zduńskiej o numerze ewidencyjnym 454/1 o pow. 0,0597 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00016596/4,

14. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Barbarze Szurgocińskiej,

15. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Zygmuntowi Markowi Mokrowieckiemu,

16. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt-Paszcie,

17. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Adamowi Wiśniewskiemu,

18. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Tomaszowi Korga,

19. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Marii Łukawskiej-Siedleckiej,

20. skargi Pana Jacka Żurawskiego zam. w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady       

    Miasta Płocka.

9/ Interpelacje i zapytania radnych.

10/ Odpowiedzi na interpelacje.

11/ Sprawy różne.

12/ Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miasta Płocka.

 

 

         

                       

               Przewodniczący

                  Rady Miasta Płocka

     /-/Artur Jaroszewski 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
wtorek, 21 kwietnia 2015, godz. 09:17
ostatnia zmiana: 
wtorek, 21 kwietnia 2015, godz. 09:17 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 618

Stopka