Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 3908/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 września 2005r.

w sprawie : udzielenia Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku  upoważnienia do przeprowadzenia postępowania na zakup inwestycyjny zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz do zaciągnięcia zobowiązania w tym zakresie.

Na podstawie art. 47 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703) oraz uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do przeprowadzenia według zasad i trybów przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, czynności związanych z realizacją zakupu inwestycyjnego do kwoty 300.000,00 (trzysta tysięcy 00/100) złotych  oraz do zaciągnięcia zobowiązania w tym zakresie.

§ 2.

Upoważnienie obejmuje zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego o ładowności powyżej 6 ton oraz posypywarki, do wykorzystania podczas akcji zimowej.
Źródło finansowania :
 Budżet Miasta Płocka na 2005 rok dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 rozdział 90095 - pozostała działalność § 6210 - dotacja celowa z budżetu, zadanie budżetowe
 Nr 112/WGK.I./I/G - Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”zakupy inwestycyjne.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.

Termin realizacji zarządzenia upływa z dniem 31.12.2005 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3908/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:11
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 września 2005, godz. 11:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 540

Stopka