Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 273/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, i  z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1199, z 2007r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 191/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września  2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1, ma miejsce, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie przekracza równowartości 200 tys. EUR, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

Wprowadzenie uchwały zmieniającej jest podyktowane treścią Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymagań na rynkach zagranicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1522) a w szczególności § 4 ust. 4 .
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 273/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku
data publikacji: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:15
ostatnia zmiana: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:15 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 717

Stopka