Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.  REG - 29.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 - oświadczenie osoby zarządzającej transportem, 

 - kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,

 - oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiebiowcy,

 - dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca  posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w postaci:

a.  roczne sprawozdanie finansowe,

b.  dokumenty potwierdzające: dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości,

w wysokości 50.000 euro,

Przy ocenie sytuacji finansowej  przedsiębiorcy stusuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

 - dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wynosi:                                                                         

- od   2 do 15 lat -   800 zł

- od 16 do 30 lat -   900 zł 

- od 31 do 50 lat - 1000 zł 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie urzędu, w tytule przelewu wpisać - Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy na formularzu urzędowym.                                                                                                                 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 8 i 4.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

 UWAGI: 

- Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

- Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu licencji nie zwraca organowi, który jej udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna   podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

- Certyfikat kompencji zawodowych w drogowym transportcie rzeczy dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

PODSTAWA PRAWNA: 

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916),

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 lipca 2014, godz. 09:49
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 sierpnia 2019, godz. 12:56 -> historia zmian  (20)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
58 418 684

Stopka