Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.  REG - 29.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem, 
 2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
 3. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 4. dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca  posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w postaci:

          a.  roczne sprawozdanie finansowe,

          b.  dokumenty potwierdzające:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości,

        w wysokości 50.000 euro,

       5. dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.

Przy ocenie sytuacji finansowej  przedsiębiorcy stusuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udzielenie licencji wynosi:

 • od   2 do 15 lat -   800 zł
 • od 16 do 30 lat -   900 zł 
 • od 31 do 50 lat -   1000 zł 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie Urzędu Miasta Płocka, w tytule przelewu wpisać - Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy na formularzach urzędowych.                                                                                                                 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

 UWAGI: 

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 2. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
 3. Certyfikat kompencji zawodowych w drogowym transportcie rzeczy - dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego - Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019r., poz. 2140 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916 ze zm.),
 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019r., poz. 2377).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 lipca 2014, godz. 09:49
ostatnia zmiana: 
środa, 11 marca 2020, godz. 14:56 -> historia zmian  (25)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 435

Stopka