Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.  REG - 29.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 - oświadczenie osoby zarządzającej transportem, 

 - kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,

 - oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji przedsiebiowcy,

 - dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca  posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w postaci:

a.  roczne sprawozdanie finansowe,

b.  dokumenty potwierdzające: dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości,

w wysokości 50.000 euro,

Przy ocenie sytuacji finansowej  przedsiębiorcy stusuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

 - dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wynosi:                                                                           

- od   2 do 15 lat -   800 zł

- od 16 do 30 lat -   900 zł 

- od 31 do 50 lat - 1000 zł 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w kasie urzędu, w tytule przelewu wpisać - Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy na formularzu urzędowym.                                                                                                                 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 8 i 4.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

 UWAGI: 

- Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

- Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu licencji nie zwraca organowi, który jej udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna   podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

- Certyfikat kompencji zawodowych w drogowym transportcie rzeczy dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego – Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

PODSTAWA PRAWNA: 

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 2200 ze zmianami), 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916),

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 lipca 2014, godz. 09:49
ostatnia zmiana: 
piątek, 27 kwietnia 2018, godz. 15:25 -> historia zmian  (18)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
3 379

Stopka