Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 4222/10

ZARZĄDZENIE NR 2327/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 01 września 2008r.

w sprawie: powołania zespołu opiniującego wydatki z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz.1218), art. 92 ust.1 pkt 2 w związku z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568; Dz.U z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 405 i 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami),
Zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół opiniujący wydatkowanie środków z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (MFOŚiGW) oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) w składzie:
1. Dariusz Zawidzki - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. komunalnych – przewodniczący
2. Sławomir Milik - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zastępca przewodniczącego
3. Ewa Adasiewicz - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – członek
4. Alina Węgrzyn - Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska – członek
5. Marzena Sawicka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – członek
6. Katarzyna Kosowska - Inspektor w Oddziale Ochrony Środowiska – sekretarz

§ 2

Zezwala się osobom wymienionym w § 1 pkt. 1-5 w pojedynczych, szczególnych przypadkach na wydawanie jednorazowych upoważnień pisemnych dla pracownika podległego Wydziału/Oddziału/Referatu do udziału w posiedzeniach zespołu.

§ 3

Określa się podstawowe zadania zespołu w sposób następujący:
1.opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2.wnioskowanie do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta o ujęcie w budżecie Miasta Płocka na dany rok sposobu podziału środków MFOŚiGW i PFOŚiGW poprzez Oddział Ochrony Środowiska.
3.wnioskowanie do Prezydenta Miasta Płocka o ewentualną zmianę uchwały dot. budżetu w zakresie MFOŚiGW i PFOŚiGW poprzez Oddział Ochrony Środowiska.

§ 4

Obrady Zespołu odbywają się z częstotliwością określoną potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 692/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Wydatki z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2327/08 z dnia 01 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 529

Stopka