Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 20/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku


w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2002 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 1993 roku Nr 94, poz. 431, z 1994 roku Nr 1, poz. 3, z 1996 roku Nr 91, poz. 409, z 1997 roku Nr 43, poz. 272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 roku Nr 108, poz. 681, z 2001 roku Nr 81, poz. 875, z 2002 roku Nr 200, poz. 1680 ), oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku ( Monitor Polski z dnia 31 października 2002 roku Nr 51 poz. 733 ) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku w kwocie 33,45 zł. za 1q , jako podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2003.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego w 2003 roku .

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 943/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku celem wymiaru podatku rolnego i leśnego na rok 2002.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 20/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:23
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 777 512

Stopka