Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 3240/09
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie: ustalenia na rok 2009 miesięcznych kwot dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne.

Na podstawie § 2 ust. 10 Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne stanowiącego załącznik do uchwały nr 230/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Maz. z 2008 r., Nr 200, poz. 7545) oraz na wniosek Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w Płocku nr ZJO/DB/0717/420/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1
Wysokość miesięcznej dotacji przypadającej na jednego ucznia szkoły lub placówki niepublicznej dotowanej przez miasto Płock ustalam w kwocie:
1)inne formy wychowania przedszkolnego -    271,03 zł.
2)przedszkola -        508,18 zł.
3)szkoły podstawowe -        346,52 zł.
4)gimnazja -         360,38 zł.
5)gimnazja dla dorosłych -      130,63 zł.
6)licea ogólnokształcące -      363,70 zł.
7)licea ogólnokształcące dla dorosłych, uzupełniające licea
ogólnokształcące dla dorosłych -                141,08 zł.
8)licea profilowane, technika, zasadnicze szkoły zawodowe -  420,95 zł.
9)technika dla dorosłych -      172,30 zł.
10)technika uzupełniające dla dorosłych i młodzieży, szkoły
policealne dla dorosłych i młodzieży -                163,29 zł.
11)szkoły medyczne -        540,83 zł.
12)internaty -         505,14 zł.


§ 2
Wysokość miesięcznej dotacji przypadającej na jednego ucznia szkoły publicznej prowadzonej przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne ustalam w kwocie:
1)licea ogólnokształcące -       510,15 zł.
2)licea ogólnokształcące dla dorosłych, licea ogólnokształcące
 uzupełniające dla dorosłych -      282,16 zł.
3)technika -         420,95 zł.
4)szkoły policealne dla dorosłych -      319,92 zł.

§3
Dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach lub placówkach niepublicznych oraz szkołach publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne miesięczną kwotę dotacji przypadającą na jednego ucznia, o której mowa w  § 1 i 2 zwiększa się o kwotę:
1) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) – 471,19 zł.
2) dla uczniów niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) – 976,05 zł.
3) dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) -1.211,64 zł.
4) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) – 3.197,39 zł.
5) dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobami przewlekłymi – objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) -1.346,27 zł.
6) dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) – 282,72 zł.
§4
Kwoty dotacji, o których mowa w § 1 - 3 obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.

§5
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w Płocku.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3240/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.
data publikacji: 
poniedziałek, 04 maja 2009, godz. 09:08
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 04 maja 2009, godz. 09:08 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
66 490 515

Stopka