Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXXIII - 27-06-2017

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /33, 4 KB plik: /33, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2016 rok.
4) Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2016/2017. Plany, cele i założenia na sezon 2017/2018.
5) Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Płocka.
6) Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2015-2019, przyjętego uchwałą Rady Miasta Płocka nr 225/XII/2015 z dnia 27 października 2015 r.
7) Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta Płocka z 30.05.2017 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany nazwy ulicy (druk nr 591),
2. zmiany nazwy ulicy (druk nr 592),
3. zmiany nazwy ulicy (druk nr 593),
4. zmiany nazwy ulicy (druk nr 594),
5. zmiany nazwy ulicy (druk nr 595),
6. zmiany nazwy ulicy (druk nr 596),
7. zmiany nazwy ulicy (druk nr 597),
8. zmiany nazwy ulicy (druk nr 598),
9. zmiany nazwy ulicy (druk nr 599),
10. zmiany nazwy ulicy (druk nr 600),
11. zmiany nazwy ulicy (druk nr 601),
12. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2016 rok (druk nr 572):
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2016 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy-Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok,
13. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2016 rok (druk nr 573):
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2016 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2017-2039 (druk nr 602),
15. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 603),
16. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 577),
17. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 578),
18. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock – Szkołę Podstawową nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku projektu konkursowego pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 579),
19. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 580),
20. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2017-2018” - II edycja (druk nr 581),
21. zmiany Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat (druk nr 582),
22. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Padlewskiego (obr. 8) (druk nr 583),
23. zmiany uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 584),
24. wprowadzenia zasad korzystania z parków, skwerów i placów miejskich zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 585),
25. wprowadzenia zasad korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, fontann miejskich oraz molo spacerowego zlokalizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock (druk nr 586),
26. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 587),
27. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 588),
28. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 589),
29. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 590),
30. skargi Państwa Wandy i Ryszarda Kaźmierczak (druk nr 574),
31. skargi Pana Pawła Siemiątkowskiego z dnia 25.04.2017 r. (wpłynęła elektronicznie do Urzędu Miasta Płocka 25.04.2017 r.) na Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Płocku (druk nr 575),
32. skargi Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 07.04.2017 r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 576).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11) Interpelacje i zapytania radnych.
12) Odpowiedzi na interpelacje.
13) Sprawy różne.
14) Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXXIII - 27-06-2017
data publikacji: 
wtorek, 20 czerwca 2017, godz. 08:40
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 czerwca 2017, godz. 08:45 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 720

Stopka