Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 574/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 maja 2007r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327); art.4 ust.1 pkt.2, art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055); art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135; zmiany: z 2005r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz 2006r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 ); w związku z Uchwałą Nr  51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30.01.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok oraz Zarządzeniem Nr 190/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06.02.2007r. w sprawie przyjęcia wykazu programów zdrowotnych finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok –  zarządzam co następuje:


§ 1

1.Ogłosić ponownie otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko grypie.
2.Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2

Ustalić warunki konkursu, których treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołać Komisję Konkursową w składzie:
1.Przewodniczący Piotr Kubera - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
2.Z-ca przewodniczącego    Katarzyna Michalska   - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
                                                                                               Miasta Płocka
3.Sekretarz Agnieszka Busz           - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka
4.Członek Anna Stępień           - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka
5.Członek  Małgorzata Murawska - Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Finansowo-Księgowy Urzędu Miasta Płocka

§ 4

Upoważnić Przewodniczącego Komisji Konkursowej do ustalenia terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 5

Określić źródło finansowania: dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej, § 4280  zadanie 03/WZS/G Budżetu Miasta Płocka na 2007r. 

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 574/07 z dnia 08 maja 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 10 maja 2007, godz. 12:23
ostatnia zmiana: 
czwartek, 10 maja 2007, godz. 12:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 619

Stopka