Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Pisemne wystąpienie o wydanie zezwolenia (wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem opinii służb i instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia) na przeprowadzenie imprezy masowej, złożone do Prezydenta Miasta Płocka, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Ww. termin może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.

Informacje, które winno się zamieścić we wniosku (dane niezbędne do wydania zezwolenia):
1. nazwa organizatora,
2. określenie rodzaju imprezy masowej (artystyczno - rozrywkowa lub sportowa),
3. nazwa imprezy masowej,
4. miejsce przeprowadzenia imprezy masowej,
5. czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej (od chwili udostępnienia do chwili opuszczenia obiektu lub terenu przez uczestników imprezy),
6. maksymalna liczba osób, które mogą uczestniczyć w imprezie,
7. liczba członków służby porządkowej oraz informacyjnej ustalana w następujący sposób:
    -  impreza masowa nie będąca imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej  1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej,
   - impreza masowa podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej,

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  - oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  - oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
- informacje o rozmieszczeniu:
   - służb porządkowych oraz informacyjnych,
   - osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów,
   - punktów gastronomicznych i sanitariatów;
   - oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
2. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych organizowanych cyklicznie;
3. informacja o:
   - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
   - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb: porządkowej oraz informacyjnej;
4. informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane:
   - imię i nazwisko,
   - numer PESEL - o ile został nadany,
   - numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
   - dodatkowo: numer telefonu kontaktowego;
5. informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, jeżeli organizator przewiduje utrwalanie przebiegu imprezy masowej lub jest do tego zobligowany;
6. w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka - informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej;
7. instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,
8. opinie (ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich wydania) o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach: Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (pogotowia ratunkowego) w Płocku, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.
Oryginały lub potwierdzone za zgodno
ść z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 7 i 8 organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

W przypadku:

- skrócenia terminu na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia do 14 dni ww.opinie oraz instrukcję organizator dołącza do wniosku niezwłocznie.
- gdy z opinii Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka, organizator może dołączyć do składanej opinii, wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej imprezie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona wg wskazanego wyżej przelicznika.

9. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
10. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

11. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

12. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

 Dodatkowo:
Oświadczenie o zapoznaniu się oraz przestrzeganiu w trakcie trwania imprezy Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka, w tym Polityki Środowiskowej (dostępne na stronie www.zsz.plock.eu).

DOKUMENTY SKŁADANE NA ŻĄDANIE:
1. Kopia aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

2. Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

UWAGA: Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

SPRZEDAŻ, PODAWANIE I SPOŻYWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA IMPREZIE MASOWEJ

1. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.

OPŁATA SKARBOWA: Wysokość opłaty – 82 zł.
 
SPOSÓB  WNIESIENIA OPŁATY: z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej)
- gotówką – w kasie Urzędu Miasta Płocka,
- przelewem – na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku 131020 3974 0000 5502 0177 7929.

Wydanie decyzji dotyczącej imprezy masowej - Zapłać online

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Z opłaty skarbowej zwolnione są podmioty wymienione w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Prezydent Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna

 MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- złożenie: bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta bądź drogą pocztową;
- odbiór: drogą pocztową / goniec Urzędu Miasta Płocka/
odbiór osobisty.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka,
pok. E-17, tel/fax 24 367 17 19.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.),

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Dodatkowe informacje:
1. W przypadku organizacji imprez (rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne), które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny obowiązujące są przepisy ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2017 poz. 1260 ze zm.) – Oddział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
2. W przypadku planowania przeprowadzenia imprezy na Rynku Starego Miasta należy uwzględnić i przestrzegać zapisów Regulaminu imprez organizowanych na Rynku Starego Miasta stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5362/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2010 r.).  
3.
W przypadku planowania imprez, których  przeprowadzenie związane jest z działaniami przy zabytku lub na obszarze zabytkowym, mogącymi mieć wpływ na jego stan, wygląd i odbiór, wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia za zorganizowanie imprezy masowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj: Dz.U. z 2019  r. poz. 2171);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od przekazania do Archiwum Zakladowego;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ww. ustawy.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
data publikacji: 
środa, 07 września 2011, godz. 10:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:56 -> historia zmian  (30)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 731

Stopka