Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Dopisanie do spisu wyborców miasta Płocka. OSO – 24.Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: Dopisz się do spisu wyborców

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemnewniosek o dopisanie do spisu wyborców, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 stanowiska nr 10-14, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
2. Ważny dokument potwierdzający tożsamość.

INFORMACJE DODATKOWE:
Do spisu wyborców może dopisać się każdy kto:
    • ma skończone 18 lat,
    • posiada prawa wyborcze,
    • chce głosować w innym lokalu wyborczym w gminie, w której mieszka na stałe,
    • chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
    • nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.     

1. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów (dot. także osób, stale zamieszkałych za granicą, które będą przebywały w Polsce w dniu wyborów).

2. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, albo w której wyborca czasowo przebywa, musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

3. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile jest podpisany podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

4. Po dopisaniu się do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

5. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dopisanie do spisu wyborców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 stanowiska nr 10-14, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego spisu wyborców wynikającego z ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z zapisami jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku na mocy ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dopisanie do spisu wyborców miasta Płocka. OSO – 24.
data publikacji: 
środa, 15 kwietnia 2020, godz. 14:16
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 13 lipca 2020, godz. 11:43 -> historia zmian  (4)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 492 203

Stopka