Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek i załączniki (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał faktur VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesiecy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie do 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia;

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

1. Wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko 8.

2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie Urzędu Miasta.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa w Zespole Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32.

IFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256);
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10  marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1340);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 10  marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
data publikacji: 
piątek, 29 sierpnia 2008, godz. 09:41
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:11 -> historia zmian  (47)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 811

Stopka