Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.  OE-03.

 

 

Zadanie realizowane jest okresowo w terminie wskazanym stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka, po ukazaniu się ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora placówki.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY: Aktualnie konkursy są prowadzone według. zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8.04.2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z 2011 r. Nr 254, poz. 1525), które określa wykaz niezbędnej dokumentacji, którą kandydat składa wraz z ofertą konkursową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oferta kandydata powinna zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zmianami); lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870, ze zm.)
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 poz. 1721, ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczoną przez przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
Uwaga do oferty: Oferta kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora właściwej szkoły lub placówki oświatowej powinna być złożona w terminie podanym we właściwym zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka o ogłoszeniu konkursu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z terminarzem prac komisji konkursowej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- potwierdzenie złożenia oferty,
- ustne powiadomienie kandydata przez przewodniczącego komisji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego,

Uwaga: Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może w terminie 3 dni od dnia otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystapić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

- ustne powiadomienie przez przewodniczącego o wyłonieniu kandydata po zakończeniu prac komisji,
- protokół z posiedzenia komisji wraz z uchwałami o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,
- powierzenie stanowiska dyrektora placówki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Miasta Płocka, Wydział Edukacji, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pok. E-9.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, Dz.U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8.04.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373,
Dz.U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526) w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
data publikacji: 
wtorek, 25 stycznia 2011, godz. 09:52
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:48 -> historia zmian  (24)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 619

Stopka