Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2764/09
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06.01.2009r.

KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE :
1. PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWKO MENINGOKOKOM
2. PROMOCJI ZDROWIA W SZKOŁACH
3. STOMATOLOGII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
4. EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ *

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu


Zamawiający:
Gmina - Miasto Płock
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Płock, 2009 rok
* niepotrzebne skreślić

I.  Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie programów zdrowotnych w zakresie :
ü profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci mieszkających w Płocku w wieku 0 – 16 lat oraz osób wskazanych przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach - z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych w Szczegółowych materiałach informacyjnych dla programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom, stanowiących załącznik nr 1a;
ü promocji zdrowia w szkołach dla uczniów publicznych (lub posiadających status szkoły publicznej) szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Płocka – z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych w Szczegółowych materiałach informacyjnych dla programu promocji zdrowia w szkołach, stanowiących załącznik nr 1b;
ü stomatologii dla dzieci i młodzieży, przeznaczonego dla dzieci uczęszczających do płockich publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych w Szczegółowych materiałach informacyjnych dla programu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, stanowiących załącznik nr 1c;
ü edukacji przedporodowej kobiet w II i III trymestrze ciąży, mieszkających w Płocku wraz z osobami towarzyszącymi – z zachowaniem założeń i schematu postępowania określonych w Szczegółowych materiałach informacyjnych dla programu edukacji przedporodowej, stanowiących załącznik nr 1d.

II.  Okres realizacji zamówienia: styczeń - listopad 2009r.

III. W konkursie mogą wziąć udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 ust. 41 ustawy z dnia 27.08.2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. Z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta:
a) na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom powinna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 2a;
b) na realizację programu promocji zdrowia w szkołach powinna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 2b;
c) na realizację programu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży powinna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 2c;
d) na realizację programu edukacji przedporodowej powinna być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru określonego w załączniku nr 2d;
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie oraz w Szczegółowych materiałach informacyjnych określonych dla każdego z ww. programów zdrowotnych. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki.
2. Formularze oferty wraz ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3, II piętro pokój nr 250, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 oraz w środy w godz. 930 – 1730 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka ( www.ump.pl ).
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela/-li oferenta upoważnionego/ -nych do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające m.in. status prawny oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji oferenta i sposób reprezentacji oferenta, ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom.
5. Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)  lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich / indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich / grupowych praktyk lekarskich, o których mowa w art. 50, 50a, 50b ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Z 2008r. Nr 136, poz. 857), ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia.   
6. Załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia oferenta, muszą być również podpisane przez upoważnionego/-nych przedstawiciela/-li oferenta.
7. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta i ponumerowane.
8. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu jako załącznika, powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez oferenta.
9. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją :
ü adresat:   Urząd Miasta Płocka,   09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1,
ü „oferta na konkurs na realizację programu zdrowotnego w zakresie: profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom /  promocji zdrowia w szkołach / stomatologii dla dzieci i młodzieży / edukacji przedporodowej   – nie otwierać przed dniem 26.01.2009r. godz. 11:15.”
ü nazwa i adres oferenta.
11. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić w niej zmian po upływie terminu składania ofert.
12. Oferent może złożyć nie więcej niż jedną ofertę w ramach każdego z programów zdrowotnych, objętych przedmiotem niniejszego konkursu ofert.
13. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

V. Sposób przedstawienia ceny oferty:
1. Oferent przedstawi ofertę cenową brutto, według kalkulacji kosztów określonej w pkt V formularza oferty.
2. Cena oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
3. Cena winna być określona przez oferenta z uwzględnieniem upustów, jakie oferent oferuje.
4. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8 „Biuro podawcze”, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30  oraz w środy w godz. 9:30 – 17:30.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 23.01.2009r. o godz 15:30. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w pkt 2 zostaną odrzucone.

VII. Termin związania złożonej oferty:
Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 45. dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2009r. o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.

IX. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:
1. Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Płocka.
2. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2764/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06.01.2009r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a) wyboru 1 oferty na program stomatologii dla dzieci i młodzieży oraz edukacji przedporodowej,
b) wyboru 1 oferty na każdy z wymienionych pakietów oraz przyjęcia ofert częściowych w ramach  następujących programów : profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom oraz promocji zdrowia w szkołach.
Poszczególne pakiety w ramach ww. programów są wymienione w załącznikach nr: 1a i 1b do niniejszego dokumentu, zawierających szczegółowe informacje o tych programach.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji programów z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie miasta Płocka na 2009r. dotyczących środków na realizację programów zdrowotnych).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia w trakcie realizacji ww. programów ilości świadczeń i kwoty przeznaczonej na ich realizację w sytuacji, gdy : wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy; Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ten cel, a Świadczeniodawca potwierdzi możliwość i wyrazi zgodę na wykonanie większej, niż określona przy podpisywaniu umowy, ilości świadczeń w ramach programu.

X. Kryteria wyboru oferty:
1. Komisja Konkursowa porównuje oferty złożone na realizację poszczególnych programów zdrowotnych pod względem:
a) zgodności zakresu świadczeń zdrowotnych oferowanych przez oferenta z zakresem określonym przez Zamawiającego,
b) zgodności liczby i kwalifikacji zawodowych osób wskazanych przez oferenta, które będą udzielały świadczeń zdrowotnych, z wymogami określonymi przez Zamawiającego,
c) zgodności wyposażenia: sprzętu i aparatury medycznej, zabezpieczonego przez oferenta na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych z wymogami określonymi przez Zamawiającego,
d) ceny proponowanej przez oferenta za realizację programu zdrowotnego,
e) spełnienia kryteriów dodatkowych określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych programów zdrowotnych.
2. Podstawowym kryterium wyboru oferty na realizację programu zdrowotnego w zakresie: profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom / promocji zdrowia w szkołach / stomatologii dla dzieci i młodzieży / edukacji przedporodowej  - będzie łączna liczba punktów uzyskanych za cenę zrealizowania świadczeń w ramach danego programu oraz za spełnienie dodatkowych kryteriów.
3. Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria, które będą decydowały o wyborze oferty na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom oraz ich punktację:

Wyszczególnienie

Punktacja za spełnienie kryterium przyjęta przez Komisję Konkursową

1.dostępność do świadczeń w ramach programu :

a) we wszystkie dni powszednie

b) w godzinach popołudniowych – przynajmniej 2 x w tygodniu

0,50 pkt

0,50 pkt


4. Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria, które będą decydowały o wyborze oferty na realizację programu promocji zdrowia w szkołach oraz ich punktację:

Wyszczególnienie

Punktacja za spełnienie kryterium przyjęta przez Komisję Konkursową

1.

 

dostępność do świadczeń w ramach programu – we wszystkie dni robocze

 

    

1,00 pkt


5. Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria, które będą decydowały o wyborze oferty na realizację programu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich punktację:

Wyszczególnienie

Punktacja za spełnienie kryterium przyjęta przez Komisję Konkursową

1.

dostępność do świadczeń zdrowotnych:

a)  we wszystkie dni powszednie (od poniedziałku do piątku)

b) porady profilaktyczne i wczesne leczenie z zakresu ortodoncji w godzinach popołudniowych – przynajmniej 2 x w tygodniu

0,50 pkt

0,50 pkt


6. Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria, które będą decydowały o wyborze oferty na realizację programu edukacji przedporodowej oraz ich punktację:

Wyszczególnienie

Punktacja za spełnienie kryterium przyjęta przez Komisję Konkursową

1.

dostępność do świadczeń w ramach programu – 2 lub więcej x w tygodniu 

 

1,00 pkt

 


7. Dla potrzeb porównania złożonych ofert przyjmuje się, iż cenę za realizację programu zdrowotnego Komisja Konkursowa w ramach danego pakietu wylicza wg stawek kapitacyjnych proponowanych przez oferenta, przy czym przyjmuje się następującą punktację:
a) cena najniższa we wszystkich ofertach - 10,00 pkt
b) przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się ze wzoru: (cena najniższa / cena danej oferty) x 10,00 pkt, przy czym wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad.
8. Komisja Konkursowa dokonuje także oceny możliwości wykonania zadeklarowanej przez oferenta liczby świadczeń zdrowotnych.


XI. Pouczenie o trybie składania protestów dotyczących konkursu:
1. Oferentowi przysługuje prawo złożenia protestu. 
2. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7. dni od daty otrzymania od Komisji Konkursowej zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
3. Złożenie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy z oferentem, którego oferta została wybrana.
4. Zamawiający rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7. dni od daty jego złożenia.
5. O złożeniu i rozstrzygnięciu protestu Zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów uczestniczących w postępowaniu konkursowym.
6. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza konkurs ofert.


XII.  Projekt umowy na realizację programów zdrowotnych w zakresie : profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom / promocji zdrowia w szkołach  / stomatologii dla dzieci i młodzieży / edukacji przedporodowej - stanowi załącznik nr 3.


XIII. Postanowienia końcowe :
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Zatwierdzam
Mirosław Milewski
( - )

Prezydent Miasta Płocka
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2764/09
data publikacji: 
środa, 07 stycznia 2009, godz. 12:07
ostatnia zmiana: 
środa, 07 stycznia 2009, godz. 12:10 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 540

Stopka