Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXVII - 29-12-2016

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /27, 4 KB plik: /27, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 29 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Miasta Płocka z 29.11.2016 roku.
4) Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2016-2039,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039,
4. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2017,
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
b) odczytanie wniosków komisji stałych,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
5. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2017 rok,
6. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2017 rok,
7. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa na rzecz realizacji inwestycji wiodącej pn. „Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom na terenie miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez ich kompleksową rewitalizację” ujętej w Planie inwestycyjnym subregionu płockiego objętego OSI problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
8. zmiany Statutu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku,
9. zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku,
10. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Płocku,
11. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Płocku,
12. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku,
13. zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Płocku,
14. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku,
15. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku,
16. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku,
17. zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku,
18. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
19. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
20. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
21. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
22. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Urodzajnej,
23. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej (obr. 8),
24. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
25. uchylenia Uchwały Nr 411/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku, Uchwały Nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku oraz Uchwały Nr 405/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku,
26. powierzenia spółce Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku zadań własnych Gminy Miasta Płocka w zakresie administrowania nieruchomościami,
27. powierzenia spółce Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku zadań własnych Gminy Miasta Płocka w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami,
28. zmiany uchwały nr 261/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu „Płocka Karta Familijna 3+”
29. zmiany uchwały nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych,
30. zmiany uchwały nr 564/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku, zmienionej uchwałą nr 796/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
5) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7) Interpelacje i zapytania radnych.
8) Odpowiedzi na interpelacje.
9) Sprawy różne.
10) Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXVII - 29-12-2016
data publikacji: 
środa, 21 grudnia 2016, godz. 08:26
ostatnia zmiana: 
środa, 21 grudnia 2016, godz. 08:29 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 711

Stopka