Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR  20 /2017
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych
Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego
u Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego


Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności:
1) zlecanie opracowania projektów stałych organizacji ruchu z uwzględnieniem funkcjonowania programów sterujących sygnalizacji świetlnych;
2) rozpatrywanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu pod kątem zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami;
3) przedkładanie do zatwierdzenia stałych i czasowych projektów organizacji ruchu zgodnych z obowiązującymi przepisami zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu;
4) przekazywanie zatwierdzonych czasowych i stałych organizacji ruchu do wdrożenia wnioskodawcom, zarządcy dróg lub innym podmiotom odpowiedzialnym za ich wdrożenie;
5) kontrola w terenie zgodności wdrożenia stałych organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami;
6) kontrola w terenie prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7) ewidencja zatwierdzonych czasowych oraz stałych projektów organizacji ruchu i ich archiwizowanie;
8) opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa lub komunikacji;
9) przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;
10) rozpatrywanie i przygotowywanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, w tym także uzgadnianie pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym;
11) współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją, innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie wprowadzania priorytetów dla zbiorowego transportu publicznego;
12) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie organizacji ruchu drogowego;
13) analiza uregulowań prawnych dotyczących zarządzania ruchem oraz wnioskowanie w sprawach koniecznych zmian w tym zakresie;
14) przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego dochodów i wydatków budżetowych Zespołu;
15) opracowywanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań, informacji oraz prognoz w zakresie wykonanych uchwał oraz realizacji budżetu zespołu;
16) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, postulaty, petycje i interpelacje dotyczące organizacji ruchu drogowego;
17) organizacja, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Publicznych) do postępowań przetargowych związanych merytorycznie z zadaniami Zespołu.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie;
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia;
6. umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
7. znajomość programu komputerowego CAD do wykorzystania przy tworzeniu dokumentacji technicznej w postaci projektów organizacji ruchu np. BricsCad;
8. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z. 2017 r. poz. 1260 ze zm.)
- z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)
II. znajomość rozporządzeń:
- Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 Nr 220, poz. 2181 ze zm.)
- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)
- Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan);
10. oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania dokumentacji technicznej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
11. oświadczenie o znajomości programu komputerowego CAD do wykorzystania przy tworzeniu dokumentacji technicznej w postaci projektów organizacji ruchu np. BricsCad - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
12. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 24 lipca 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
Al. J. Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych
data publikacji: 
środa, 12 lipca 2017, godz. 15:23
ostatnia zmiana: 
środa, 12 lipca 2017, godz. 15:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
1 220

Stopka